ชาหญ้าแห้วหมู

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุกัญญา กลมเกลี้ยงสามัญ
2นางสาว พนิต กอกำเกษสามัญ
3นาย ภักดี สิทธิการอุตสาหกรรม
4นาง วิภาพร เณรกูลศิลปกรรม
5นางสาว อรวรรณ บัวชื่นสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชิตชะนก หงคำปวช.
2นางสาว ณัฏฐา เชื้อชิตรปวช.
3นาย อาทิตย์ ทับแสงปวช.
4นาย คุณานนต์ แซ่หลิมปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ชาหญ้าแห้วหมู 2) เพื่อประเมินคุณภาพของชาหญ้าแห้วหมู 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคชาหญ้าแห้วหมู และในการวิจัยครั้งนี้ได้ดำเนินการสร้าง ปรับปรุงแก้ไขผลิตภัณฑ์ตามระบบ PDCA โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ผู้ที่ชื่นชอบการบริโภคชา ที่อาศัยในเขตอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 20 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แบบประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญและแบบสอบถามความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์ชาหญ้าแห้วหมูสถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการประเมินคุณภาพของชาหญ้าแห้วหมู โดยผู้เชี่ยวชาญพบว่าด้านผลิตภัณฑ์ด้านคุณภาพและด้านรสชาติ มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกด้าน 2. ความพึงพอใจของผู้บริโภคชาหญ้าแห้วหมู ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านคุณภาพ และด้านรสชาติ เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถชงดื่มได้ง่ายและสะดวก ตัวผลิตภัณฑ์เป็นผงบรรจุใส่ซองชาชงดื่มได้ง่าย มีประโยชน์ช่วยในการบำรุงกำลัง บำรุงหัวใจ ลดเบาหวานความดัน และแก้ปวดเมื่อย เหมาะสำหรับบุคคลทุกเพศ
1. ได้เป็นผลิตภัณฑ์ชาหญ้าแห้วหมู
2. ทราบข้อมูลทั่วไป และพฤติกรรมการบริโภคชาของกลุ่มคนอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
3. ทราบถึงความพึงพอใจของผู้บริโภคชา เพื่อเป็นแนวทางเลือกให้กับคนรักสุขภาพ