หัตถศิลป์จากขนมปังและดินสอพอง

วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันเรามีการพัฒนาด้านฝึมือเพื่อฝึกทักษะให้นักเรียน นักศึกษาได้มีอาชีพที่หลากหลาย รวมถึงด้านหัตถศิลป์ซึ่งในสังคมนิยมนำมาเป็นของที่ระลึกมอบในวาระสำคัญต่างๆ และได้เป็นการฝึกสมาธิใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถถ่ายทอดให้แก่ชุมชนในพื้นที่ได้มีอาชีพเสริมโดยการนำวัตถุดิบที่มีคือ ขนมปังและดินสอพองมาใช้ให้เกิดมูลค่า

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

นำไปเป็นของที่ระลึกและมอบเป็นของขวัญในวาระต่างๆ ได้
1. สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมระหว่างเรียนได้
2. เป็นการฝึกสมาธิ
3. มีความรู้ในการนำขนมปังและดินสอพองมาใช้ให้เกิดมูลค่า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กัญญณัฎฐ์ บัวงามพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว กัญฐณา โสมประโคนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย พงษ์ศักดิ์ วงษ์ชมภูพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว มนัสชนก กองพิลาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาง เพ็ญศรี ขุนทองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นิศารัตน์ สิงห์รอปวช.
2นางสาว ศุภานัน โอปันปวช.
3นางสาว กฤษณา กำมาปวช.
4นางสาว อิสริยาภรณ์ หนุนเงินปวช.
5นางสาว พุฒธิตา ภูทองปวช.
6นางสาว อริสรา หาญชุกปวช.
7นางสาว คณิศร พรหมบุตรปวช.
8นางสาว อธินรินทร์ ใจญาปวช.
9นาย สุระเดช บุตรคานปวส.
10นาย พัชรพล เขียวรัมย์ปวส.