น้ำพริกปลาร้าเขียวหวาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อัมพิกา ศิริพงษ์สามัญ
2นางสาว ปิติณัช พุกอ่อนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว วริศรา เหมกุลสามัญ
4นางสาว นงนุช พิสูตรสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ธีรนุช สุเมฆะกุลปวช.
2นางสาว กุสุมา จันทานนท์ปวช.
3นางสาว กาญดา มีพาดปวช.

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ปลาร้าเป็นส่วนประกอบของอาหารของชาวอีสาน แต่เนื่องจากปลาร้าที่หมักไว้จะมีลักษณะเป็นน้ำและมีกลิ่นแรง ไม่สะดวกต่อการนำมาประกอบอาหารของคนที่อาศัยในเมือง และปลาร้าที่คนส่วนใหญ่รับประทานเป็นปลาร้าดิบ ถ้ากินเข้าไปมากๆจะทำให้เกิดโรคมะเร็งตับ โรคมะเร็งท่อน้ำดี พยาธิใบไม้ในตับ คณะผู้จัดทำจึงคิดวิธีการทำปลาร้าให้สุก รับประทานง่าย และมีกลิ่นหอมสมุนไพรพื้นบ้านในท้องถิ่น ที่เป็นส่วนประกอบของอาหาร มาใช้ในการดับกลิ่นปลาร้า เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัย คุณค่าทางโภชนาการ ต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันโรค สามารถทำเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ปลาร้าสุก รับประทานง่าย และมีกลิ่นเหม็นน้อยลง
อาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ ต้านอนุมูลอิสระ สรรพคุณป้องกันโรคจากสมุนไพร
สามารถนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่าให้กับปลาร้า
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีทักษะในกระบวนการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ให้แก่สังคม
ทำให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ในกระบวนการผลิตสินค้าเข้าสู่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
ช่วยส่งเสริมการหันมาใช้สมุนไพรไทยไม่ต้องพึ่งสารเคมี