เรือกู้ภัยทางน้ำ

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การที่นำเรือช่วยผู้ประสบภัยทางน้ำ อาจจะทำอันตรายผู้ประสบภัยได้ถ้าผู้ช่วยชีวิตไม่มีทักษะในการช่วยชีวิตคน เนื่องจากการไปช่วยคนตกน้ำถ้าคนตกน้ำตกใจอยู่อาจทำให้คนที่ไปช่วยคนจมน้ำได้จากสภาพปัญหาดังกล่าวทางผู้สร้างได้เล็งเห็นความสำคัญในการช่วยชีวิตคนให้มีความปลอดภัยมากขึ้นจึงได้คิดค้น เรือช่วยชีวิตโดยใช่หลักการขับเคลื่อนวิทยุเรือบังคับมาออกแบบเป็นเครื่องช่วยคนตกน้ำหากเป็นเรือขนาดเล็กต้องระมัดระวังหากจะให้คนตกน้ำปีนขึ้นไปทางกราบเรือ เรืออาจจะพลิกคว่ำได้ดังนั้นหากเป็นไปได้ให้ขึ้นทางท้ายเรือจึงเป็นที่มาของการทำสิ่งประดิษฐ์สิ่งนี้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. สามารถรับน้ำหนักคนจมน้ำได้ 80 กิโลกรัม
2. ระยะของการบังคับ 100 เมตร
สามารถนำมาไปใช้งานในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำในสถานที่ต่างๆ เช่น สระว่ายน้ำ ทะเล แม่น้ำ ฯลฯ โดยการช่วยเหลือระยะทาง 100 เมตร และผู้ประสบภัยมีความปลอดภัยในการช่วยเหลือ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว จิตรวรรณ แซ่หลีอุตสาหกรรม
2นาย สมชาย ดำสง่าพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชัชพงศ์ ลี้วลัญชน์ปวช.
2นาย ปุญญรัตน์ พงษ์สุขปวช.
3นาย ติณณภพ ชาตาคมปวช.
4นาย ชัยธวัช เพ็ชรอยู่ปวช.
5นาย สรรชัย เนตรสกุลณีปวช.