คุณหมอสมาร์ทโฟน

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันการใช้ยาถึงแม้จะเป็นเรื่องใกล้ตัว แต่คนจำนวนไม่น้อยที่ใช้ยาผิดประเภทและผิดวิธี ทำให้ส่งผลเสียต่อการรักษาและรวมไปถึงสุขภาพ ของผู้ใช้ยา บางครั้งผู้ใช้ยาอาจลืมวิธีการใช้ยาแต่ก็ละเลยที่จะอ่านฉลากยา ซึ่งจริงๆ แล้วการอ่านฉลากเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งและมีประโยชน์เป็นอย่างมาก แต่มีผู้ประสบปัญหาทางด้านสายตาอาจจะมีปัญหาในการอ่านฉลากยา เช่น ตัวหนังสือมัว มองไม่เห็นตัวหนังสือ หรืออ่านหนังสือไม่ออก บางคนอาจจะใช้แว่นตา แว่นขยายในการอ่านฉลากยา ใช้ให้คนอื่นอ่านฉลากยาแทน หรืออาจใช้อินเตอร์เน็ตในการหาข้อมูลของยา แต่ก็จะสร้างความลำบากและล่าช้าในการเลือกใช้ยา จึงได้คิดโครงการคุณหมอสมาร์ทโฟนขึ้นมาเพื่อความรวดเร็วและอำนวยความสะดวกในการอ่านฉลากของยา เลือกใช้ยาให้ตรงกับอาการป่วย ใช้ยาได้ถูกวิธี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ทำงานร่วมกับมือถือระบบปฏิบัติการ iOS และระบบปฏิบัติการ Android ได้
2. แสดงผลในรูปแบบเสียงและตัวอักษร
3. ใช้กับยาสามัญประจำบ้าน 8 ขนิดขึ้นไป
1. ให้นักศึกษารู้จักคิดค้นคว้าเพื่อปรับปรุงและพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับรองรับการทำงานบนระบบปฏิบัติการ iOS และระบบปฏิบัติการ Android ได้
2. ประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นสำหรับรองรับการทำงานบนระบบปฏิบัติการ iOS และระบบปฏิบัติการ Android ได้
3. แอพพลิเคชั่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณรงค์ศักดิ์ จงมีสุขสามัญ
2นาย ศิโรตม์ คงมาชีพสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ชนัลดา สาลีปวช.
2นาย วีรวัฒน์ บุญมีปวช.