บ้าบิ่นธัญพืช

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว บัณฑิตา รอดตุ้มพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว พรเพ็ญ พุทธิมาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง วิภาณี รัตนมณีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว พรพิมล พรหมเจริญพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาง ภัคจิรา จิตรมิตรสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ณัฐกาญจน์ ศรีนารถนาวาปวส.
2นางสาว ชลิดา รังศิริปวส.
3นางสาว จิรภิญญา จีนไม้ปวส.
4นางสาว นันท์นภัส โพธิ์น้อยปวส.
5นางสาว กุลธิดา ผันนะราปวส.
6นางสาว สายฝน กำไรมากปวส.
7นางสาว ศิริรัตน์ ขุนพรมปวส.
8นางสาว พรพิมล บานดีปวส.
9นางสาว พชร วงค์บุญธรรมปวส.
10นางสาว นันทนาภรณ์ สุดชาปวส.

วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ขนมบ้าบิ่น เป็นขนมไทยชนิดหนึ่งที่มีมาตั้งแต่สมัยยุครัตนโกสินทร์ ทำจากแป้งข้าวเหนียวผสมกับมะพร้าวและน้ำตาลทรายรวมถึงไข่ไก่ ส่งผลเสียต่อร่างกายเพราะร่างกายมีการสะสมไขมันอาจจะทำให้เกิดโรคต่างๆ ตามมาเช่น โรคอ้วน โรคไขมันในเส้นเลือด โรคเบาหวาน ดังนั้นคณะผู้ดำเนินโครงการจึงมีความสนใจที่จะต่อยอดขนมไทยที่มีชื่อว่า “บ้าบิ่น”จึงนำธัญพืช มาเป็นส่วนผสมหลัก เพื่อลดปัญหาเรื่องสุขภาพในชีวิตประจำวัน อีกทั่งต้องการศึกษากระบวนการทำขนมบ้าบิ่นและ เพื่อให้ได้ประโยชน์และต่อยอดเชิงพาณิชย์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

บ้าบิ่นธัญพืชสามมารถรับประทานเป็นขนมที่ดีต่อสุขภาพได้ เนื่องจากธัญพืช มีคุณค่าทางอาหารและปราศจากไขมันและเพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาใช้ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1. ผลิตภัณฑ์บ้าบิ่นธัญพืชที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เช่นเดียวกับบ้าบิ่น ชนิดอื่นๆ และยังปราศจากวัตถุกันเสีย
2. ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นแนวทางเลือกใหม่ ซึ่งยังไม่มีการนำธัญพืชมาต่อยอดเป็น ผลิตภัณฑ์บ้าบิ่นธัญพืช