อุปกรณ์ทำความสะอาดสุขภัณฑ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สนธยา นุตระอุตสาหกรรม
2นาย สุรเดช เติมเจิมอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พงศกร ยืนยงค์ปวช.
2นาย ศราวุฒิ หนูมีปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ผลการวิจัยพบว่า ในการศึกษาเปรียบเทียบอุปกรณ์ทำความสะอาดสุขภัณฑ์ สามารถประหยัดเวลากว่าการทำความสะอาดแบบเดิมต้องใช้แปรงในการขัด (การใช้แรงงานคนโดยตรง) โดยทำการทดลองกับแม่บ้าน จำนวน 5 คน ผลการวิจัยคือ อุปกรณ์ทำความสะอาดสุขภัณฑ์ ประหยัดเวลากว่าการทำความสะอาดแบบเดิมต้องใช้แปรงในการขัด (การใช้แรงงานคนโดยตรง) เป็นไปตามสมมติฐาน ในการศึกษาความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดสุขภัณฑ์ จำนวน 5 คน โดยกลุ่มแม่บ้าน ตำบล นิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีความพึงพอใจต่อ อุปกรณ์ทำความสะอาดสุขภัณฑ์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.36 อยู่ในระดับดี เป็นไปตามสมมติฐาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณลักษณะ 1.มีน้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายสะดวก 2.นำวัสดุเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ 3.ใช้สวิตช์ควบคุมที่มีความปลอดภัย
ประโยชน์ 1.สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ 2.เพื่อประหยัดเวลาในการทำงาน 3.เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำความสะอาด 4.เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานคน