เครื่องยนต์เล็ก E 91

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.ต. ประทวน ชุนใช้อุตสาหกรรม
2นาย สุทัศน์ แสงยันต์อุตสาหกรรม
3นาย เอกลักษณ์ เนี้ยอั๋นอุตสาหกรรม
4นางสาว พรพิมล เกิดผลอุตสาหกรรม
5นาย นิติพงศ์ สุขขีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จิรวัฒน์ อารีย์ปวส.
2นาย จิรายุ บริสุทธิ์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

เครื่องยนต์เล็กเบนซินที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่ใช้ในการประกอบอาชีพปัจจุบันจะใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 เป็นเชื้อเพลิง น้ำมันดังกล่าวข้างต้นมีราคาขึ้นลงไม่แน่นอนและมีแนวโน้มที่จะหมดไปในอนาคต เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์เล็ก ลดต้นทุนในการใช้พลังงานเชื้อเพลิงและลดสภาวะโลกร้อนทางคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการสร้างและดัดแปลงเครื่องยนต์เล็กเอนกประสงค์ให้ใช้เชื้อเพลิง E 91 โดยการผสมกันระหว่างแอลกอฮอล์ 91 เปอร์เซ็นต์และน้ำมันเบนซิน 9 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถดัดแปลงให้ใช้เชื้อเพลิงได้ง่าย ขั้นตอนไม่ยุ่งยากจากการดัดแปลงเครื่องยนต์เล็กเอนกประสงค์ให้ใช้เชื้อเพลิง E 91 โดยการผสมกันระหว่างแอลกอฮอล์ 91 เปอร์เซ็นต์และน้ำมันเบนซิน 9 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก
1 ได้เครื่องยนต์เล็ก E 91 ที่มีประสิทธิภาพในการทำงานอยู่ในระดับดีมาก
2 เครื่องยนต์เล็ก E 91 ช่วยลดปริมาณการใช้น้ำมันแก๊สโซลีนได้ถึง 91 เปอร์เซ็นต์
3 เครื่องยนต์เล็ก E 91 มีมลภาวะจากแก๊สไอเสียของเครื่องยนต์น้อยกว่า เพราะมีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์กว่า จึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม