เพาเวอร์มิเตอร์ออนไลน์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อาทิตย์ งอนตะคุอุตสาหกรรม
2นางสาว จิตรลดา ศรีสารคามพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย อรรณพ พลซาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปิยพงษ์ จันทรีปวส.
2นางสาว สุนิสา นาบำรุงปวส.
3นาย วัชระ บรรยงปวส.

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

Power meter online คือ อุปกรณ์แสดง ค่าพารามิเตอร์และปริมาณพลังงานไฟฟ้า เช่น แรงดัน กระแส กำลังงานไฟฟ้าจริง กำลังงานไฟฟ้ารีแอคทีฟ และ Harmonic เป็นต้น เพื่อให้ทราบถึงค่าทางไฟฟ้าในกระบวนการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ นำไปใช้ในการควบคุมหรือปรับปรุงการใช้พลังงานไฟฟ้า ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างเต็มที่ แสดงค่าพารามิเตอร์ ผ่านทางเว็บเบราเซอร์ และแอพพลิเคชั่นทางสมาร์ทโฟน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

แสดงค่าพารามิเตอร์และปริมาณพลังงานไฟฟ้า เช่น แรงดัน กระแส กำลังงานไฟฟ้าจริง ผ่านทางเว็บเบราเซอร์ และแอพพลิเคชั่นทางสมาร์ทโฟน สามารถตั้งค่า FTสำหรับเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้า คำนวนออกมาเป็นค่าเงินบาทได้
บันทึกข้อมูลค่าพารามิเตอร์และปริมาณพลังงานไฟฟ้าๆได้ สามารถใช้ในการเรียกดูข้อมูลเป็นตัวเลขแบบ Real Time ในรูปแบบตารางพร้อมกันทุกๆมิเตอร์ในระบบ คิด Billing ค่าไฟฟ้าแยกส่วนต่างๆเช่น ในห้องพักโรงแรม/รีสอร์ท ร้านค้าเช่า ส่วนจัดแสดงสินค้าไปถึงสถานที่ จัดงานที่คิดค่าไฟชั่วคราว
1. ควบคุมช่วยจัดการพลังงานหรือปรับปรุงการใช้พลังงานไฟฟ้า
2. สามารถใช้ในการเรียกดูข้อมูลเป็นตัวเลขแบบ Real Time ได้ในรูปแบบตารางพร้อมกันทุกๆมิเตอร์ผ่านเว็บบราวเซอร์ และทางสมาร์ทโฟน
3. คิด Billing ค่าไฟฟ้าแยกส่วนต่างๆ คิดค่าไฟชั่วคราว