อุปกรณ์ช่วยเช็คหลอดไฟฟ้าเอนกประสงค์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธนศักดิ์ ไชยบัวอุตสาหกรรม
2นาย กิตติศักดิ์ สุขปลั่งอุตสาหกรรม
3นาย สุพรรพงษ์ คู่เจริญถาวรอุตสาหกรรม
4นางสาว สินีนาถกุล นันทพิเชษฐกุลอุตสาหกรรม
5นาย วิโรจน์ พูลสวัสดิ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย มนต์เทียนชัย เกิดแก้วปวช.
2นาย ภูมิพัฒน์ ศรีทองปวช.
3นาย นพรัตน์ วิชัยโยปวช.
4นาย อดิศร ยอดย้อยปวช.
5นาย สิทธิชัย โพธิ์สูงปวช.
6นาย สุพจน์ สังวาสีปวช.
7นาย สุริยันต์ โนนตูมปวช.

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

เนื่องจากปัจจุบันการทำงานจำเป็นต้องใช้หลอดไฟฟ้าในการให้แสงสว่างในขณะทำงาน เมื่อใช้งานในระยะเวลานานอาจเกิดการชำรุดได้จำเป็นต้องมีการซ่อมแซม โดยในการตรวจสอบอุปกรณ์แสงสว่าง เช่น หลอดไฟฟ้าชนิดต่างๆ โดยในการตรวจเช็คอาจต้องใช้เครื่องวัดไฟฟ้าในการวัดค่า ซึ่งทำได้ยากไม่สะดวก ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงได้คิดค้นอุปกรณ์ช่วยเช็คหลอดไฟฟ้าเอนกประสงค์ขึ้นเพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน หรือผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า สามารถใช้ในการตรวจสอบอุปกรณ์แสงสว่าง เช่น หลอดไฟฟ้า สตาร์ทเตอร์ โดยสะดวกในการพกพาใช้ได้ง่าย ไม่เกิดความยุ่งยาก ช่วยให้ทำการตรวจเช็คอุปกรณ์หลอดไฟฟ้าตรวจเช็คได้รวดเร็วถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นระบบไฟฟ้าสำรองในการปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าได้อีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

4. สามารถใช้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าได้
1. สามารถตรวจเช็คอุปกรณ์หลอดไฟฟ้าได้สะดวกมากขึ้น
2. ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการตรวจเช็คอุปกรณ์หลอดไฟฟ้า
3. สามารถใช้แหล่งไฟฟ้าสำรองได้