ชุดควบคุมอุณหภูมิความชื้นแบบเรียลไทม์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อาทิตย์ งอนตะคุอุตสาหกรรม
2นางสาว จิตรลดา ศรีสารคามพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย พิสิทธิ์ มัชฌิมาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศักรินทร์ คนรู้ปวส.
2นางสาว จุฑารัตน์ อินนอกปวส.
3นาย ชยานันท์ ดำรงค์ฤทธิ์ปวส.

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ชุดควบคุมอุณหภูมิความชื้น โรงเพาะเห็ดแบบเรียลไทม์ผ่าน เว็บเบราเซอร์ สามารถควบคุมอุณหูภูมิ จากเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย Wireless ที่ติดตั้งตามจุดต่าง ๆ ภายในโรงเพราะเห็ด โดยสั่งการใช้งานผ่านเว็บเบราเซอร์ การเปิดปิดปั๊มน้ำสร้างหมอกผ่าน เพื่อควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้เหมาะสมของก้อนเชื้อเห็ดชนิดต่าง ๆ และแสดงผลอุณหภูมิผ่านเว็บเบราเซอร์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ควบคุมช่วงอุณหภูมิและความชื้นได้ทางผ่านเว็บเบราเซอร์
เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตง่ายโดยตั้งค่าสัญาณอินเตอร์ผ่านตัวเครื่อง
ใช้อุณหภูมิและความชื้นได้ทั้งระบบ manual และ automatic
ลดต้นทุน และอำนวยสะดวกสบายแก่ผู้ปลูกได้เป็นอย่างดี
ช่วยให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ การวางแผนการเพาะปลูกเพาะเห็ดเป็นได้ง่ายขึ้นและได้ผลผลิตมากขึ้น
สร้างชุดควบคุมอุณหภูมิความชื้น โรงเรืองเพราะเห็ด ผ่านเครือข่ายอินเตอร์ชุมชนได้ราคาถูก