ชุดฝึกทักษะสเต็ปเท้า กีฬาแบดมินตัน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ดนัย ภู่ระหงษ์อุตสาหกรรม
2นาย กิตติ หอมลำดวนอุตสาหกรรม
3นาย ชัยวัฒน์ ศรสงครามอุตสาหกรรม
4นาย บุญยรัตน์ โทธนะอุตสาหกรรม
5นาย ดนัย ตั้งวิริยะกูลอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อนุวัต สะอุบลปวช.
2นาย กิตติศักดิ์ อินทรอารักษ์ปวช.
3นาย ศุภมิตร เทียนศิริปวช.
4นาย จิรภัทร เบญจภุมรินปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพนับว่าเป็นประเด็นสำคัญ ทุกรัฐบาลที่ผ่านมาใช้ในการส่งเสริมเพื่อให้ประชากรทุกเพศทุกวัย หันมาให้ความสนใจและปฏิบัติเป้าหมายสูงสุดคือมุ่งให้ประชาชนมีพลานามัยแข็งแรงและสุขภาพสมบูรณ์ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงได้สร้างอุปกรณ์เสริมสร้างทักษะการฝึกสเต็ปเท้าของกีฬาแบดมินตันขึ้นมาเพื่อช่วยในการเพิ่มพละกำลังด้านการออกตัว ทักษะการเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว และไหวพริบในการสังเกต ซึ่งทำให้การฝึกซ้อมกีฬาแบดมินตันมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพิ่มศักยภาพของผู้ฝึกซ้อมกีฬาแบดมินตัน มีทักษะมากยิ่งขึ้น และทำให้การฝึกซ้อมไม่น่าเบื่อ มีความท้าทายต่อนักกีฬาแบดมินตัน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1) สามารถกำหนดตำแหน่งการวิ่งตามที่ต้องการได้ (Manual) 2) สามารถสุ่มตำแหน่งในการทำงานได้ (Auto) 3) สามารถกำหนดรอบการทำงานได้ (Manual/Auto) 4) สามารถสื่อสารด้วยสายได้ 5) สามารถสื่อสารด้วยไร้สายได้ และ 6) สามารถจับเวลาในการฝึกได้
1) ได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานของชุดอุปกรณ์การฝึกสเต็ปเท้า
2) ได้เรียนรู้การต่อวงจรและโครงสร้างของชุดอุปกรณ์การฝึกสเต็ปเท้า
3) ได้ความรู้ในการเขียนโปรแกรม วิเคราะห์การทำงานของวงจร และได้รับทักษะเพื่อไปนำพัฒนาชุดอุปกรณ์การฝึกสเต็ปเท้า