โต๊ะพับอเนกประสงค์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สาโรจน์ ยินดีวิรุฬห์อุตสาหกรรม
2นางสาว ประดิษฐ์พร มิสโรจน์อุตสาหกรรม
3นาย ไพฑูรย์ กาญจนาทองสีอุตสาหกรรม
4นางสาว รจนา มะลิวัลย์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย บรรหาร คุณวงศ์ศิลปกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พงศ์ศิริ ศรีทุมปวส.
2นาย จีรพรรณ นารอดปวส.

วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ทางผู้วิจัยได้คิดค้นสร้างโต๊ะพับอเนกประสงค์ขึ้นมาเพื่อใช้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ทำงานนอกสถานที่โดยโครงสร้างของโต๊ะพับอเนกประสงค์นี้ทำมาจากอลูมิเนียมซึ่งมีขนาดความกว้าง60เซนติเมตรความยาว120เซนติเมตรความสูง68เซนติเมตรสามารถรับน้ำหนักวัตถุบนโต๊ะได้30กิโลกรัมและเมื่อพับเก็บโต๊ะพับอเนกประสงค์แล้วจะได้ขนาดความกว้าง60เซนติเมตรความยาว60เซนติเมตรหลักการทำงานของโต๊ะพับมีช่องสำหรับเสียบUSBและปลั๊กไฟในตัวสามารถใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้หลากหลายชนิด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

โต๊ะพับอเนกประสงค์สามารถเปลี่ยนรูปแบบของโต๊ะให้เหมาะสมกับสถานที่ต่างๆได้อีกทั้งสามารถพับและเก็บได้สะดวก
เป็นโต๊ะที่พกพาได้สะดวกและมีฟังชั่นใช้งานได้หลากหลาย