ชัน & เทียน เปลี่ยนสีผม

วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ในปัจจุบัน การย้อมผมเป็นที่นิยมในคนส่วนมาก เพราะเปลี่ยนสีผมได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ว แต่บางคนที่แพ้ยาย้อมผมจากสารเคมี การทำสีผมด้วยสารเคมีบ่อยๆ อาจให้เส้นผมไม่แข็งแรง หลุดร่วงได้ง่าย และยังทำให้หนังศีรษะระคายเคือง ส่งผลให้เป็นแผลและหนังศีรษะแห้ง หรืออาจนำไปสู่โรคมะเร็งหนังศีรษะได้ จึงสนใจศึกษาและคิดค้นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับดอกอัญชันและใบเทียนกิ่งซึ่งนำมาทำเป็นยาย้อมผมจากรรมชาติ ทดแทนยาย้อมผมที่ใช้สารเคมี เพราะสมุนไพรนอกจากเปลี่ยนสีผมแล้วยังบำรุงผมไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองของหนังศีรษะ แสบ หรือคัน จึงได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ยาย้อมผมชันเทียนเปลี่ยนสีผม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ชัน & เทียน เปลี่ยนสีผม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสมุนไพรธรรมชาติ ทดแทนยาย้อมผมที่ใช้สารเคมี เพราะสมุนไพรนอกจากเปลี่ยนสีผมแล้วยังบำรุงผมไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองของหนังศีรษะ แสบ หรือคัน
ใช้เป็นน้ำยาเปลี่ยนสีผม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กิตติพงษ์ เขิมขันธ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง ภัทราพร ประทีปโชติรัตน์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย ประมวล จันภิรมย์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4ว่าที่ ร.ต. หญิง กนกวรรณ ด่านกลางพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว อรพรรณ บุญจีนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ณัฐยา นาดีปวช.
2นางสาว อรัญญา สิงห์สนั่นปวช.
3นางสาว สุพรรษา เสี่ยงบุญปวช.
4นางสาว อภาพร ถนอมดีปวช.
5นางสาว ฐิตาภา ตรีคุณาปวช.
6นางสาว สุชาดา เสี่ยงบุญปวช.
7นางสาว เดือนฉาย จันทร์นอกปวช.
8นางสาว พัชรา โสภาปวช.
9นางสาว วันวิสา คำทาปวช.
10นางสาว รัตนากร พรมภักดีปวช.