การพัฒนาลวดลายฝาชีสานมือสู่การออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ฝาชีสานมือเป็นงานศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นอย่างหนึ่งที่ทำสืบทอดกันมาแต่โบราณ มีลวดลายการสานที่มีเอกลักษณ์สวยงาม สามารถนำมาพัฒนาลวดลายเพื่อออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายร่วมสมัย (เสื้อคลุม) โดยเป็นการพัฒนาลวดลาย ให้มีความทันสมัย อายุการใช้งานที่ดีขึ้นกว่าเดิม ลวดลายและสีสันที่สวยงามแปลกใหม่ เป็นใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพิ่มมูลค่าและทางเลือกใหม่ให้กับสินค้าและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ทำให้สินค้าเป็นที่รู้จักมากขึ้น เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมอนุรักษ์หัตถศิลป์โบราณ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายร่วมสมัย (เสื้อคลุม) ได้มีการออกแบบและผลิตมาจากลวดลายฝาชีสานมือในท้องถิ่นที่มีการพัฒนาให้มีความทันสมัย โดยใช้หนังสีสันต่างๆกับวัสดุอื่นๆ ที่หลากหลายมาสานเป็นรูปแบบแปลกใหม่ ผิวสัมผัสที่ดีขึ้น มีความคงทน สามรถสวมใส่ได้จริงในยุคปัจจุบัน เหมาะสำหรับกลุ่มเป้าหมายอายุระหว่าง 25-30 ปี ที่รักในงานศิลปะและแฟชั่น สร้างมุมมองการตลาดใหม่ๆที่แตกต่างจากเดิมของลวดลายฝาชีแบบธรรมดา
มีความรู้ ความเข้าใจลวดลายฝาชีสานมือ สามารถพัฒนาลวดลายฝาชีสานมือให้มีความแปลกใหม่ ทันสมัย ออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายร่วมสมัย (เสื้อคลุม) ชุมชนการทำฝาชีสานมือมีแนวทางในการพัฒนาลวดลาย สู่ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทำให้ชุมชนมีรายได้มากขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง สุชาดา นิลสาขาคหกรรม
2นาย ภูสิทธิ์ ใจดีคหกรรม
3นางสาว สุภาพร อามิตรคหกรรม
4นาง อารี มีบุญมากคหกรรม
5นางสาว กัตติกา แก้วขาวคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว แก้วตา มีขวดปวส.
2นางสาว ศศินา อยู่ไชยาปวส.
3นาย พงษ์ดนัย เถาจูปวส.
4นางสาว อนัญพร พันชนะปวส.
5นางสาว วรัญญา สุขลี่ปวส.