ระบบเปิด-ปิดถังขยะอัตโนมัติด้วยเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนเมื่อขยะเต็ม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สัจกร ทองมีเพชรอุตสาหกรรม
2นาย สุริยา กันลือนามอุตสาหกรรม
3นาย วีระยุทธ ฤทธิกุลอุตสาหกรรม
4นางสาว ดวงพร ปานเจริญสามัญ
5นาย ณรงค์ แก้วกาฬสินธุอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ไตรภพ หนูคงปวช.
2นาย สุรดิษ เทียนเทศปวช.
3นาย ณรงค์ศักดิ์ ภักดีเรืองปวช.
4นาย อาทิตย์ อินทจันทร์ปวช.
5นาย ณัฐวุฒิ แสงฤทธิ์ปวช.
6นาย ชัยณรงค์ ถุงทองปวช.
7นาย สุภิญญา จันทรมาศปวช.
8นางสาว ธีรนาฎ หนูเนตรปวช.
9นางสาว จริยา คิดการเหมาะปวช.
10นาย ศุภสัณฑ์ ชุมวรฐายีปวช.

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้1) เพื่อสร้างชุดเลี้ยงกบในขวดพลาสติกและปลูกผักAquaponics ผสมจุลินทรีย์EM 2) เพื่อประเมินคุณภาพของชุดเลี้ยงกบในขวดพลาสติกและปลูกผักAquaponics ผสมจุลินทรีย์EM3)เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดเลี้ยงกบในขวดพลาสติกและปลูกผักAquaponics ผสมจุลินทรีย์EM4 ) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ชุดเลี้ยงกบในขวดพลาสติกและปลูกผักAquaponics ผสมจุลินทรีย์EMประชากรได้แก่ผู้ที่ประกอบอาชีพเลี้ยงกบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงกบในจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน 30 คนซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถสร้างอาชีพกับผู้ประกอบเลี้ยงกบ
จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ประกอบอาชีพการเลี้ยงกบ ภายในชุมชน