อุปกรณ์หยอดแก๊สสับปะรด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย Sajjakorn Thongmepetอุตสาหกรรม
2นาย สุริยา กันลือนามอุตสาหกรรม
3นาย ธีรวัฒน์ ล่องพรหมอุตสาหกรรม
4นาย วีระยุทธ ฤทธิกุลอุตสาหกรรม
5นางสาว ดวงพร ปานเจริญสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อนุชิต สุวรรณ์ปวช.
2นาย กิติพงศ์ เลื่องสุนทรปวช.
3นาย ธนากร ศรีสังข์ปวช.
4นาย ภัคพล หลีหมัดปวช.
5นาย ไรวินท์ จุลเด็นปวช.
6นางสาว แพรวพรรณ วงษ์สวรรณปวช.
7นางสาว บุษยพิม เชาวพงศ์ปวช.
8นาย ชาญศักดิ์ ชูชื่นปวช.
9นาย สุรดิษ เทียนเทศปวช.
10นาย จักรกฤษณ์ หวังอีนปวช.

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องอุปกรณ์หยอดแก๊สสับปะรดมีจุดประสงค์ของการวิจัยคือ1)เพื่อสร้างอุปกรณ์หยอดแก๊สสับปะรด 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์หยอดแก๊สสับปะรด3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้อุปกรณ์หยอดแก๊สสับปะรด ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจงจำนวน 30 คนจากเกษตรกรที่มีอาชีพปลูกสับปะรด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย อุปกรณ์หยอดแก๊สสับปะรด แบบประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยค่าเฉลี่ย( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ช่วยอำนวยคามสะดวกให้เกษตรกรสามารถทำการหยอดแก๊สได้สะดวกและรวดเร็วกว่าการใช้แรงงานคนแบบเดิม
เกษตรกรสามารถนำอุปกรณ์หยอดแก๊สสับปะรด ไปใช้ประกอบอาชีพในการรับจ้างหยอดแก๊สสับปะรดได้