เครื่องตัดหญ้าสะพายพลังงานหมุนเวียน

วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ปัญหาประเทศไทยมีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและสภาพปัจจุบันนี้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมีราคาสูงทำให้ ทำให้ต้นทุนต่างๆด้านเกษตรกรรมสูงขึ้นแต่ราคาสินค้าทางการเกษตรมีราคาถูกทำให้เกษตรกรประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอกับการลงทุน ดังนั้นจึงได้คิดสร้างสิ่งประดิษฐ์เครื่องตัดหญ้าสะพายโดยใช้พลังงานหมุนเวียนแทนเชื้อเพลิงที่มีราคาสูงเพื่อลดต้นทุนในการทำการเกษตรขึ้นเพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมจากไอเสียและลดการใช้พลังงาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เพื่อสร้างเครื่องตัดหญ้าสะพายใช้พลังงานหมุนเวียน
2. เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมจากไอเสียและลดการใช้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิง
เครื่องตัดหญ้าสะพายใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมจากไอเสียและลดการใช้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย คมสันต์ ซางซื่อมูลอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เอกรินทร์ กวนหลวงปวช.
2นาย ณัฐพงษ์ ยืนยงปวช.
3นาย ไกรศร กุมภิโรปวช.