แท่งถ่านวาดภาพจากไม้พญาสัตบรรณ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อศึกษาสูตรและตัวประสานที่เหมาะสมในการผลิตแท่งถ่านจากไม้พญาสัตบรรณ ศึกษาสมบัติทางเคมีด้านความชื้น ตามวิธีมาตรฐาน ASTM D 3173 ศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพแท่งถ่านสูตรที่เหมาะสมกับแท่งถ่านจากไม้องุ่น และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้แท่งถ่านสูตรที่เหมาะสมจากไม้พญาสัตบรรณ ผลการศึกษาพบว่า สูตรและตัวประสานที่เหมาะสม คือ ผงถ่านจากไม้พญาสัตบรรณ 5 กรัม แป้งข้าวเหนียวดำ 1 กรัม และน้ำ 6 มิลลิลิตร โดยมีค่าเฉลี่ยความชื้นร้อยละ 0.14 ซึ่งแท่งถ่านจากไม้พญาสัตบรรณมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ในด้านลักษณะทั่วไป คือมีรูปทรงและสัดส่วนเหมาะสมง่ายต่อการใช้งาน ด้านความละเอียด ได้แก่ผงละเอียดไม่ร่วน เมื่อใช้นิ้วลูบแท่งถ่านจะไม่มีผงถ่านติดมือมาก และด้านความเข้ม ได้แก่เมื่อทดลองวาดภาพสีไม่จางจนเกินไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

แท่งถ่านวาดภาพจากไม้พญาสัตบรรณ มีสมบัติในการเขียนภาพคนเหมือน ภาพเปลือย ภาพทิวทัศน์ และภาพนิ่งต่างๆ โดยใช้สำหรับการปาด การลาก และการแรงเงา โดยมีขนาดของแท่งถ่านที่สามารถจับได้ง่าย สะดวกต่อการใช้งาน และเหมาะสมสำหรับการเขียนภาพที่มีแสงเงาที่นุ่มนวล
ใช้สำหรับการปาด การลาก การแรงเงา การเขียนภาพเหมือน และการวาดภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สามารถ เนียมมุณีสามัญ
2นาย สมจิต แข่งขันพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย พฤติพงษ์ วงศ์วรรณาศิลปกรรม
4นาง ชนัญญา สุวรรณวงศ์ศิลปกรรม
5ว่าที่ ร.ต. วโรดม ทิมบำรุงสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ภาฝัน อุ่นพิชัยปวช.
2นางสาว ขนิษฐา แท่งศิลาปวช.
3นางสาว พรพรรณ ซ้ายบรรณปวช.
4นาย ณัชพล มาลารัตน์ปวช.
5นางสาว ณัฐธิดา มูสิกะปวช.
6นาย วิชญพงศ์ วันเครือปวช.