แท่งถ่านวาดภาพจากไม้พญาสัตบรรณ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ต้นพญาสัตบรรณ มีลักษณะของเนื้อไม้ไม่แข็ง มีความละเอียด มีเสี้ยนตรง และน้ำหนักเบา ซึ่งมีความเหมาะสมในการผลิตดินสอดำ หรือผลิตแท่งถ่าน เมื่อนำไม้พญาสัตบรรณไปผลิตเป็นแท่งถ่านวาดภาพ พบว่า สูตรและตัวประสานที่เหมาะสมประกอบด้วย ผงถ่านจากไม้พญาสัตบรรณ 5 กรัม แป้งข้าวเหนียวดำ 1 กรัม และน้ำ 6 มิลลิลิตร เมื่อศึกษาสมบัติทางเคมีด้านความชื้น ตามวิธีมาตรฐาน ASTM D 3173 พบว่า มีค่าเฉลี่ยความชื้นร้อยละ 0.14 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ถ่านอัดแท่ง (มผช. 238/2547) ซึ่งกำหนดค่าความชื้นไม่เกินร้อยละ 8

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้สำหรับการปาด การลาก การแรงเงา การเขียนภาพเหมือน และการวาดภาพ
เป็นผลิตภัณฑ์แท่งถ่านที่ผลิตจากไม้พญาสัตบรรณใช้สำหรับการปาด การลาก การแรงเงา การเขียนภาพเหมือน และการวาดภาพ มีขนาดของแท่งถ่านที่สามารถจับได้ง่าย สะดวกต่อการใช้งาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สามารถ เนียมมุณีสามัญ
2นาย สมจิต แข่งขันพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย พฤติพงษ์ วงศ์วรรณาศิลปกรรม
4นาง ชนัญญา สุวรรณวงศ์ศิลปกรรม
5ว่าที่ ร.ต. วโรดม ทิมบำรุงสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ภาฝัน อุ่นพิชัยปวช.
2นางสาว ขนิษฐา แท่งศิลาปวช.
3นางสาว พรพรรณ ซ้ายบรรณปวช.
4นาย ณัชพล มาลารัตน์ปวช.
5นางสาว ณัฐธิดา มูสิกะปวช.
6นาย วิชญพงศ์ วันเครือปวช.