เครื่องดูดเมล็ดธัญพืช

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

เมล็ดธัญพืชเป็นแหล่งอาหารที่ให้พลังงานแก่มนุษย์ แต่เนื่องจากการปลูกเมล็ดธัญพืชมีขั้นตอนที่ยุ่งยากมากโดยเฉพาะในกระบวนการเก็บเกี่ยวเมล็ดธัญพืชที่ต้องใช้ระยะเวลานานและการจัดเก็บ ซึ่งวิธีดังกล่าวจะเกิดปัญหาตามมาคือ ปริมาณของเมล็ดธัญพืชที่ได้จะมีปริมาณมากทำให้เกิดปัญหาในการจัดเก็บเมล็ดธัญพืชเคลื่อนย้ายเมล็ดธัญพืชจะต้องใช้แรงงานจำนวนมากและใช้ระยะเวลานานในการเก็บเมล็ดธัญพืช โดยเฉพาะในสังคมครัวเรือนปัจจุบันจ้างแรงงานแต่แรงงานเกี่ยวกับการทำการเกษตรในปัจจุบันหายาก ดังนั้นจากปัญหาที่เกิดเหล่านี้ทำให้คณะผู้วิจัยจึงได้จัดทำเครื่องดูดเมล็ดธัญพืชขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาในการแบ่งเบาภาระให้กับเหล่าเกษตรกรในการเก็บเมล็ดธัญพืชบรรจุกระสอบและใช้ในการประกอบอาชีพ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

- มีขนาดเล็กกระทัดรัดเคลื่อนย้าย
- หลักการทำงานกลไกในการทำงานไม่ซับซ้อน
- มีการบำรุงรักษาง่าย
- ได้เครื่องดูดเมล็ดธัญพืช
- ช่วยอำนวยความสะดวกในการเก็บเมล็ดธัญพืช

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชัยพฤกษ์ ฉายกล้าอุตสาหกรรม
2นาย วุฒิพงศ์ แก่นแก้วอุตสาหกรรม
3นาย ไพโรจน์ สีดาอุตสาหกรรม
4นาย กังวาล ชะเนติยังอุตสาหกรรม
5นาย ยุทธนา นามวัฒน์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อนุชา สุขนิยมปวช.
2นาย อรรถเดช เอี่ยมคงปวช.
3นาย ชยานันท์ สายส่อปวช.
4นาย พนธกร สาฤทธิชัยปวช.
5นาย ทศพล ไม่ลืมปวช.
6นาย ธีรพล แวงเลิศปวช.
7นาย กิตติพงษ์ หอมขจปวช.
8นางสาว ขวัญฤดี ช่อมะลิปวช.
9นางสาว ณัฐติกานต์ มีแก้วปวช.
10นาย ศุภชีพ บุญสมพงศ์ปวส.