เครื่องปั้มน้ำพลังงานป้อนกลับ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สงวนศักดิ์ อาจพินิจอุตสาหกรรม
2นาย วัชรพงษ์ ขวาบ้องใต้อุตสาหกรรม
3นาย บรรจง แจ่งศรีอุตสาหกรรม
4นาย ปริญญา ทิศดำรงค์อุตสาหกรรม
5นาย อนันต์ เติมขุนทดอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศราวุธ ทองดีนอกปวช.
2นาย ภาณุพิชญ์ เต่าสุวรรณ์ปวช.
3นาย ปฏิภาณ เจนหนองแวงปวช.
4นาย ธันยธรณ์ กวนงูเหลือมปวส.
5นาย ตวงลาภ เจิมขุนทดปวส.
6นาย ธัศนะ หาดกระโทกปวส.
7นาย ทักดนัย พิมอุบลปวส.
8นาย ณรงค์ฤทธิ์ ไพลขุนทดปวส.
9นาย วันชัย วัยกลางปวส.
10นาย พลธกร ไชยกระโทกปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ประสิทธิภาพสูง ช่วยลดพลังงานไฟฟ้า ลดขนาดมอเตอร์ (kW/HP) คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดได้จัดทําเครื่องปั้มนํ้าพลังงานป้อนกลับเพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันในแหล่งชุมชนที่มีการอาศัยอยู่ตามชนบทโดยการปั้มดูดนํ้าขึ้นไปเก็บไว้บนถังเก็บนํ้า ได้พลังที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพิ่มระยะเวลาในการใช้พลังงานให้กับปั้มน้ำได้ เป็นการสร้างสิ่งประดิษฐ์ชิ้นใหม่ เพื่อการอนุรักษ์พลังงานความสูญเสียพลังงานในมอเตอร์ เช่น สเตเตอร์คดเคี้ยวสูญเสีย 40-45% การสูญเสียคดเคี้ยวของ โรเตอร์ 15% แรงเสียดทานสูญเสีย 10-15% และ Stray loss 10% การประหยัดพลังงานในมอเตอร์เลือกใช้ปั๊มน้ำและมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง ปั๊มน้ำ-มอเตอร์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องปั้มน้ำพลังงานป้อนกลับ สามารถช่วยในการอนุรักษ์พลังงาน คือ เมื่อใช้งานตัวเครื่องจะทำงานไปด้วยพร้อมกับการผลิตกระแสไฟฟ้า จึงทำให้ป้้มน้ำมีระยะเวลาการทำงานได้นานขึ้น เมื่อเทียบกับปั้มน้ำธรรมดาทั่วไป
ประโยชน์ของสิ่งประดิษฐ์ เป็นพลังงานทดแทน พลังที่สามรถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพิ่มระยะเวลาในการใช้พลังงานให้กับปั้มน้ำ เป็นการสร้างสิ่งประดิษฐ์ชิ้นใหม่