เครื่องปั้มน้ำพลังงานป้อนกลับ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สงวนศักดิ์ อาจพินิจอุตสาหกรรม
2นาย วัชรพงษ์ ขวาบ้องใต้อุตสาหกรรม
3นาย บรรจง แจ่งศรีอุตสาหกรรม
4นาย ปริญญา ทิศดำรงค์อุตสาหกรรม
5นาย อนันต์ เติมขุนทดอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศราวุธ ทองดีนอกปวช.
2นาย ธันยธรณ์ กวนงูเหลือมปวส.
3นาย ตวงลาภ เจิมขุนทดปวส.
4นาย ธัศนะ หาดกระโทกปวส.
5นาย ทักดนัย พิมอุบลปวส.
6นาย ณรงค์ฤทธิ์ ไพลขุนทดปวส.
7นาย วันชัย วัยกลางปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ปัจจุบันโลกได้พึ่งพาพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานหลักในการประกอบการต่างๆได้พึ่งพาพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลพลังงานเหล่านี้จัดว่าเป็นประเภทไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้มีการแสวงหาพลังงานที่ไม่ให้เกิดผลกระทบและเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงาในอนาคตจึงทําให้เกิดโครงการที่จะนําพลังงานที่ได้มาไม่มีวันหมดมาใช้แทนพลังงานในปัจจุบันด้วยเหตุผลนี้จึงได้สร้างเครื่องปั้มน้ำพลังงานป้อนกลับซึ่งได้นําพลังงานจากแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งมีมากมายไม่มีวันหมดมาทดแทน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ประโยชน์ของสิ่งประดิษฐ์ เป็นพลังงานทดแทน พลังที่สามรถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพิ่มระยะเวลาในการใช้พลังงานให้กับปั้มน้ำ เป็นการสร้างสิ่งประดิษฐ์ชิ้นใหม่
เครื่องปั้มน้ำพลังงานป้อนกลับ สามารถช่วยในการอนุรักษ์พลังงาน คือ เมื่อใช้งานตัวเครื่องจะทำงานไปด้วยพร้อมกับการผลิตกระแสไฟฟ้า จึงทำให้ป้้มน้ำมีระยะเวลาการทำงานได้นานขึ้น เมื่อเทียบกับปั้มน้ำธรรมดาทั่วไป