ขนมบาร์ข้าวโพดตักหงาย 2in1

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกรรมวิธีในการทำให้ข้าวโพดตักหงายพองตัว (2) เพื่อศึกษาหาสูตรที่เหมาะสมในการทำขนมบาร์จากข้าวโพดตักหงาย (3) เพื่อศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของขนมบาร์จากข้าวโพดตักหงาย (4) เพื่อศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อ ผลิตภัณฑ์ขนมบาร์จากข้าวโพดตักหงาย พบว่า เมื่อเมล็ดแห้งลง สีของเมล็ดเข้มขึ้น ตอนที่ 2 พบว่า วิธีการทอดจะมีอัตราการพองตัวได้ดีกว่าวิธีการคั่ว กรอบร่วนไม่เหนียว สีของเมล็ดสม่ำเสมอ ไม่มีกลิ่นเหม็นไหม้ โดยมีคะแนนอยู่ในระดับ 8.40 3. จำนวน 100 g พบว่า ผลการวิเคราะห์ เถ้า (Ash) เท่ากับ 2.07 g พลังงาน (Energy) เท่ากับ 505.82 kcal ความชื้น (Moisture) เท่ากับ 6.90 g ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.709/2549) โปรตีน (Protein) เท่ากับ 10.47 g

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นอาหารคบเคียว มีรสชาติดี
มีคาร์โบไฮเดตร โปรตีน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อรรธิชัย แสนดาคหกรรม
2นาง วิมล ไวยศยะวรรณ์คหกรรม
3นาง สุลี พุ่มไพบูลย์สามัญ
4นาย ณัฏฐ์ชานนท์ ศรีวรรณะสามัญ
5นางสาว นิตยา ชะนะบุญคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นภาวีร์ อ่อนศิริปวช.
2นางสาว ฟ้าใหม่ มุตตะสัตย์ปวช.
3นางสาว ธวัลรัตน์ จันทิหล้าปวช.
4นางสาว ฐิติรัตน์ วรกุลกฤตย์สิริปวช.
5นางสาว ธันยภรณ์ ศรีหาบุญมาปวช.