จักรยานสามล้อ 3 ระบบ

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ผลการวิจัยมีดังนี้ ประสิทธิภาพของจักรยานสามล้อ 3 ระบบ พบว่าสามารถใช้งานเฉลี่ย 3.61 ชั่วโมง แสดงว่าค่าประสิทธิภาพของจักรยานสามล้อ 3 ระบบ สูงกว่าสมมุติฐานที่ตั้งไว้คุณภาพของจักรยานสามล้อ 3 ระบบ ด้านการออกแบบและการสร้างพบว่า อยู่ในระดับดีมาก และคุณภาพของจักรยานสามล้อ 3 ระบบ ด้านการนำไปใช้งานพบว่าอยู่ในระดับดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

จักรยานสามล้อ 3 ระบบ หมายถึง ยานพาหนะที่สามารถใช้ในการขับเคลื่อนโดยอาศัยพลังงานจากแบตเตอรี่ขนาด 32 AH 12V จำนวน 2 ตัว โดยใช้กระบวนการชาร์จแบตเตอรี่ 3 ระบบ ระบบส่งกำลัง ใช้มอเตอร์ขนาด 9.78 A 24V
ระบบโครงสร้าง ใช้การขับเคลื่อนด้วยล้อ 3 ล้อ
1. ใช้เป็นยานพาหนะผู้สูงอายุ
2. เพิ่มความสะดวกต่อผู้ใช้งาน
3. ลดมลพิษและประหยัดพลังงาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุริยา ทองมากอุตสาหกรรม
2นาย ศุภชัย ฉ้วนกลิ่นอุตสาหกรรม
3นาง นิภาภรณ์ ทองมากสามัญ
4นางสาว พนิตกานต์ แก้วโกมลสามัญ
5นาง เฉลิมพร ชูศรีสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธีรสิทธิ สุทธิธนสุขปวช.
2นาย พงศกร ชูกุลปวช.
3นาย จาตุรงค์ ประทุมทองปวส.
4นาย ธนวัฒน์ วิจะสิกะปวส.
5นาย นนท์วัฒน์ โนวงศ์สกุลปวส.
6นาย พาณิชย์พงศ์ หนูอุไรปวส.
7นาย พงษ์สิทธ์ ไพยศาสตร์ปวส.
8นาย พีรพล สุวรรณโณปวส.
9นาย เมธาวัฒน์ สังสุวรรณ์ปวส.
10นาย รัฐบาล ชัยชนะปวส.