เครื่องตากปลาเค็มจากพลังงานแสงอาทิตย์.

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันจังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่ติดกับทะเลจึงมีการทำประมงอยู่มาก ทำให้มีอาชีพการแปรรูปอาหารทะเลโดยการทำปลาเค็มเป็นต้น ซึ่งการตากปลาเค็มของชาวบ้านในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นการใช้แผงตากปลาเค็ม โดยต้องมีผู้ที่คอยกับด้านปลาไม่สามรถกลับปลาเองได้เพราะเหตุนั้นคณะผู้จัดทำจึงได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถลดเวลาการทำงานของคนโดยพลิกปลาที่ตากไว้ได้เองโดยอัตโนมัติซึงใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์รวมทั้งสามารถป้องกันแมลงที่จะมาตอมปลาและลดฝุ่นละอองที่เกาะปลาขณะตาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถพลิกปลาที่จากได้โดยอัตโนมัติ
เพิ่มความสะดวกต่อการตากปลาา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุจิตรา ช่างพิมพ์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนพล พรมมาปวส.
2นาย จักรพงษ์ วงอาษาปวส.