ซอสฟักทอง

วิทยาลัยเทคนิคระนอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

อุปกรณ์ช่วยฝานกล้วยเพื่อทำกล้วยทอด เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นโดยเกิดแนวความคิดจากการสำรวจแม่ค้าขายกล้วยทอดทั่วไป สำรวจจากวิธีการทำกล้วยทอด ซึ่งมีขั้นตอนนึงที่ทางผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความไม่ปลอดภัย เป็นการฝานกล้วยให้เป็นชิ้นก่อนที่จะชุบแป้งทอด โดยมีความเสี่ยงที่มีดจะบาดมือได้ และอุปกรณ์ชิ้นนี้ยังช่วยให้การฝานกล้วยทำได้เร็วขึ้น จึงช่วยตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ช่วยป้องกันอันตรายจากมีดบาด ทำให้เกิดความปลอดภัย และ อุปกรณ์ชิ้นนี้ยังช่วยลดเวลาในการฝานกล้วยได้ดีกว่าการฝานแบบปกติ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ช่วยในการฝานกล้วยเพื่อทำกล้วยทอดได้เร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น อีกทั้งกล้วยแต่ละชิ้นมีขนาดความหนาที่เท่ากัน
พร้อมโต๊ะไว้วางหม้อที่ผสมแป้งแล้ว เมื่อนำกล้วยใส่ในอุปกรณ์ในการฝานกล้วย กล้วยจะหล่นลงในหม้อทันที
1. ใช้สำหรับฝานกล้วยเพื่อทำกล้วยทอด

2. ลดเวลาในการฝาน และได้จำนวนชิ้นมากกว่าเดิม

3. พร้อมโต๊ะสำหรับยืดอุปกรณ์เพื่อวางหม้อที่ผสมแป้ง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อุเทน พงษ์ม่วงอุตสาหกรรม
2นาย ถนอมศักดิ์ โฉมงามอุตสาหกรรม
3นาย กลม ช่วยชาติอุตสาหกรรม
4นาย สิทธิชัย เชนทรอุตสาหกรรม
5นาย โอบกุลชา รัตน์นราทรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สิทธิพร โสวิตปวช.
2นาย ชัยยุทธ์ เพชรัตน์ปวช.
3นาย นฤเบศวร์ จันพันธ์ปวช.
4นาย กานต์ สุวรรณรัตน์ปวส.
5นาย บัลลังก์ เคมาไชยปวส.