เครื่องตีอาหารสัตว์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ยุทธกร อินทร์โท่โล่อุตสาหกรรม
2นาย วชิรฉัตร ต้ออาษาอุตสาหกรรม
3นาย วิรุฬห์ จันทร์จินดาอุตสาหกรรม
4นาย สรพงศ์ เปลื้องหน่ายอุตสาหกรรม
5นาย ทศพล เปรมกลมสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จิรายุ ภู่โต๊ะยาปวส.
2นาย ภาคิน นิจศรีวงษปวส.
3นาย เอกรินทร์ ดีนานปวส.
4นาย คมคึกฤทธิ์ ประดิษฐ์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ผู้วิจัยมีความสนใจหาประสิทธิภาพเครื่องตีอาหารสัตว์ของชาวบ้านจึงทำการศึกษาและประดิษฐ์ เครื่องตีอาหารสัตว์เพื่อให้เกษตรกรการในชุมชนสามารถผลิตอาหารสัตว์ได้ปริมาณที่มากภายใน 1 ชม.เมื่อเทียบเท่าเครื่องตีของชาวบ้านที่มีอยู่แล้ว เพื่อให้เหมาะกับการลงทุน สำหรับการเกษตรในชุมชน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องตีอาหารสัตว์ สามารถผลิตอาหารสัตว์ได้จำนวน 4-5 กิโลกรัมต่อถัง โดยใช้เวลา 5-10 นาที
เครื่องตีอาหารสัตว์เพื่อให้เกษตรกรการในชุมชนสามารถผลิตอาหารสัตว์ได้ปริมาณที่มากภายใน 1 ชม.เมื่อเทียบเท่าเครื่องตีของชาวบ้านที่มีอยู่แล้ว เพื่อให้เหมาะกับการลงทุน สำหรับการเกษตรในชุมชน