เซลลูโลสจากน้ำมะม่วงหาวมะนาวโห่

วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ผลิตภัณฑ์อาหารที่ให้พลังงานต่ำ มีใยอาหารสูง และมีน้ำตาลน้อยได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมากขึ้นการผลิตเซลลูโลส สามารถนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหารส่งเสริมให้เกิดแนวทางการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ งานวิจัยในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตเซลลูโลสจากน้ำมะม่วงหาวมะนาวโห่ด้วย Acetobacter xylinum TISTR 975 โดยศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิต พบว่า ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้เท่ากับ 8 องศาบริกซ์ ค่า pH เท่ากับ 4.0 และความเข้มข้นของหัวเชื้อ A. xylinum TISTR 975 ร้อยละ 10 หลังจากหมักเป็นระยะเวลา 10 วัน ชั่งน้ำหนักและวัดความหนาของเซลลูโลสได้สูงสุด และทดสอบชิมทุกช่วงวัยให้คะแนนความชอบในระดับชอบ และชอบมากในทุกด้าน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลิตภัณฑ์เซลลูโลสจากน้ำมะม่วงหาวมะนาวโห่ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้พลังงานต่ำและมีใยอาหารสูง ช่วยควบคุมน้ำหนัก ปรับสมดุลระบบขับถ่ายให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
นำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารคาวหวานได้หลากหลายเมนูทดแทนเนื้อสัตว์ เช่น ปลาหมึก แมงกระพรุน หรือใช้แทนเส้นก๋วยเตี๋ยว ยำเซลลูโลส เซลลูโลสน้ำมันงา ผัดกระเพราเซลลูโลส เป็นต้น และของหวาน เช่น เต้าฮวยเซลลูโลส เซลลูโลสแช่อิ่ม เป็นต้น เครื่องดื่มเซลลูโลสน้ำมะม่วงหาวมะนาวโห่ ฯลฯ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุวัฒน์ เนตรเจริญประมง
2นางสาว วรัญญา เฮงเจริญประมง
3นาย ไชยภรณ์ ผดุงชัยประชาประมง
4นางสาว ภัทรานิษฐ์ จันดากุลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย ธาดา ติยะบุตรสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พนิดา นิ่มอนิลปวช.
2นางสาว จิตสุภา แก้วดวงเล็กปวช.
3นางสาว สุนันฑา ศิริสุนทรปวช.
4นางสาว นภสร แย้มสำราญปวช.
5นางสาว นิสากร แก้วดวงเล็กปวส.
6นางสาว ธิติยา ดวงพิลาปวส.
7นางสาว นิศารัตน์ แก้วดวงเล็กปวส.
8นาย ออมสิน อ่อนวิมลปวส.
9นาย จีระ เล็กผลจันทร์ปวส.
10นาย จิระวิน คำมะณีจันทร์ปวส.