ระบบควบคุมป้ายไฟวิ่งผ่านโทรศัพท์มือถือ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ณปภัช ไชยศรีสังข์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย เสถียร ไต่เมฆพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย ฉัตรชนะ นพคุณพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว ดารารัตน์ เอ่งฉ้วนสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จันทกานต์ ลักษณ์พลวงค์ปวส.
2นาย จักรพงษ์ หล้าหิบปวส.
3นาย ศุภณัฐ ชื่นบานปวส.
4นาย สานนท์ จริตรัมย์ปวส.

วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ค้นหาวิธีการการพัฒนาระบบสั่งการไฟ LED ด้วยโทรศัพท์มือถือ สร้างระบบควบคุมป้ายไฟวิ่งผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งสามารถนำผลงานไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาได้ ประชากร เป็นนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ จำนวน 661 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งสิ้น จำนวน 242 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการวิจัยมีดังนี้ ระดับความพึงพอใจระบบควบคุมป้ายไฟวิ่งผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและนำไปปรับใช้งานกับแผนกวิชาต่างๆ ในสถานศึกษาได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สิ่งประดิษฐ์ระบบควบคุมป้ายไฟวิ่งผ่านโทรศัพท์มือถือ สามารถนำไปใช้ในการควบคุมการทำงานของป้ายไฟตามแผนกวิชา
ต่าง ๆ ภายในสถานศึกษาได้
เป็นระบบควบคุมป้ายไฟวิ่งผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งใช้ในการควบคุมป้ายไฟวิ่ง เวลามีกิจกรรมหรืองานต่าง ๆ ตามแผนกวิชาในสถานศึกษา และสามารถประยุกต์ใช้ได้กับสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถสั่งการ ผ่านระบบมือถือได้