หัตถศิลป์จากดินขี้เลื่อย

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การศึกษานี้จึงมุ่งเน้นพัฒนาสูตรดินปั้นจากขี้เลื่อยเหลือใช้ เพื่อนำขี้เลื่อยที่เป็นขยะซึ่งย่อยสลายยากและเป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมกลับมารีไซเคิลและแปรรูปเพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการประดิษฐ์ชิ้นงานใบตองที่เน้นคุณภาพ ความสวยงาม มีอายุการใช้งานนานและต้นทุนต่ำได้ โดยมีวัตถุประสงค์ ศึกษาสูตรดินปั้นจากขี้เลื่อยเหลือใช้ที่เหมาะสม ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์งานใบตองจากดินปั้นจากขี้เลื่อยเหลือใช้ และ ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ดินปั้นจากขี้เลื่อยเหลือใช้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นผลิตภัณฑ์ดินปั้นในรูปแบบของฐานรองพระพุทธฺรูป พัฒนาดินปั้นจากขี้เลื่อยเหลือใช้โดยมีคุณสมบัติแข็งแรงทนทานสามารถใช้ทดแทนดินปั้นในงานประดิษฐืได้เป็นอย่างดี
1. ได้สูตรดินปั้นจากขี้เลื่อยที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ในงานที่ต้องการความ ประณีตสูงได้
2. ได้ทราบความพึงพอใจพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อชิ้นงานประดิษฐ์ดินปั้นจากขี้เลื่อยเหลือใช้
3. ช่วยลดปริมาณขยะที่สร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมได้
4. ช่วยลดต้นทุนการผลิตงานประดิษฐ์
5. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือใช้ เพื่อนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สร้างประโยชน์อย่างคุ้มค่า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว นลินรัตน์ จันทร์น้อยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง จิรวัฒนา แสนขาวพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง สุวิญญา จักรกลจันทร์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย รวิพล ชัยยะปวส.
2นางสาว จุฑามาศ เต็มเปี่ยมปวส.
3นางสาว อรัญญา สมบัติปวส.
4นางสาว สุภัททรา ชูแก้วปวส.
5นางสาว กัญญารัตน์ ขำทองปวส.