แม่แรงไฟฟ้า

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างแม่แรงไฟฟ้า 2) เพื่อประเมินคุณภาพของแม่แรงไฟฟ้า 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้แม่แรงไฟฟ้า ในการวิจัยครั้งนี้ได้ดำเนินการสร้างและปรับปรุงแก้ไขแม่แรงไฟฟ้า ตามระบบ PDCA กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ผู้ทำธุรกิจ รถช่วยเหลือยามฉุกเฉิน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 20 ร้าน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แบบประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญและแบบสอบถามความพึงพอใจของแม่แรงไฟฟ้า สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการประเมินคุณภาพของแม่แรงไฟฟ้า โดยผู้เชี่ยวชาญพบว่าด้านโครงสร้างทั่วไป ด้านการออกแบบ และด้านการใช้งาน มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกด้าน 2. ความพึงพอใจของผู้ใช้แม่แรงไฟฟ้า ด้านโครงสร้างทั่วไป ด้านการออกแบบ และด้านการใช้งานเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

3 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
1 ใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับผู้ทำธุรกิจ รถช่วยเหลือยามฉุกเฉิน ที่ต้องการยกรถยนต์
2 เพื่ออำนวยความสะดวก และสามารถใช้งานได้ง่ายในการยกรถยนย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ภักดี สิทธิการอุตสาหกรรม
2ว่าที่ ร.ต. นิธิศ ปรางหมู่อุตสาหกรรม
3นาย แสงชัย ขวัญเกลี้ยงอุตสาหกรรม
4นาย สมชาย จันทราอุตสาหกรรม
5นางสาว เปมิกา สุขสวัสดิ์ศิลปกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อาฟิต คุ้มบ้านปวส.
2นาย นัศรุน บุญเจริญปวส.
3นาย สุริยัญ หาทรัพย์ปวส.
4นาย ภูมิพัฒน์ ประครองสุขปวส.
5นาย ฉัตรมงคล ขำปริกปวส.