ผงสีจากธรรมชาติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กาญจนา เหลื่อมแก้วพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง จิตตรา วงศ์วรานุรักษ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง ศรีไพร ภาราทองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย สามารถ เนียมมุณีสามัญ
5ว่าที่ ร.ต. วโรดม ทิมบำรุงสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กนกพร อินทร์เนื่องปวช.
2นางสาว จันทิมา แจ้งลาปวช.
3นางสาว วิชญาพร ไข่เอ็มปวช.
4นางสาว พัทธนันท์ อินทรรัสมีปวช.
5นางสาว วราเพชร เข็มเพชรปวช.
6นางสาว ชาลิสา ภาราปวส.
7นางสาว กนกอร พัฒศรีเรืองปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การสร้างสรรค์การระบายสีมีเทคนิควิธีการที่หลากหลายและมีสีสันในท้องตลาดให้เลือกจำนวนมาก โดยมีแม่สีทางศิลปะ จำนวน 3 สี คือ สีแดง สีนำ้เงิน สีเหลือง สีในท้องตลาดทั่วไปมีส่วนผสมของสารเคมีอันจะส่งผลอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้สี ผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสูตรที่เหมาะสมในการผลิตผงสีจากขมิ้นชัน ดอกอัญชัน และดอกกระเจี๊ยบ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคผงสีสูตรที่ดีที่สุดจากขมิน ดอกอัญชัน และดอกกระเจี๊ยบ ผลการวิจัยมีดังนี้ สูตรเหมาะสมที่สุดตามอัตราส่วน คือ ผงขมิ้น/ดอกอัญชัน/ดอกกระเจี๊ยบ : แป้งข้าวเหนียว : น้ำ เท่ากับ 6 : 3 : 2 และผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคผงสีสูตรที่ดีที่สุดจากขมิ้น ดอกอัญชัน และดอกกระเจี๊ยบ ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

จากการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ผงสีจากธรรมชาติ จากผงขมิ้น ผงดอกอัญชัน และผงดอกกระเจี๊ยบ จนได้สูตรที่เหมาะสมที่ จำนวน 3 ดี คือ สีเหลือง สีน้ำเงิน และสีแดง มีประสิทธิภาพสำหรับใช้ในงานศิลปะ การระบายสีบนกระดาษ และผลิตภัณฑ์ยังช่วยป้องกันสารพิษต่างๆ ต่อผู้ใช้สีอีกด้วย
สามารถนำมาใช้ในงานศิลปะ วาดภาพ ระบายสี เหมาะสำรหับงานกระดาษ และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้ผงสี