ระบบจัดการข้อมูลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน และหลักสูตรระยะสั้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วันชัย ตันติพิพัฒนาสามัญ
2นาง อรอนงค์ แซ่ลิ่มพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย สัมฤทธิ์ ทองพัฒน์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง ชนานิศ มีพฤกษ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว วันวิสา พืชผลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เมธานุสรณ์ สุทธิรัตน์ปวช.
2นาย ปัณณวิชญ์ คงเติมปวช.
3นาย รัชชานนท์ ชูเกียรติเถกิงปวช.
4นาย กิติพงศ์ พรหมเจียมปวส.
5นาย สันสกฤต สุภาวินิตปวส.
6นาย ภูวเนตร โปดำปวส.
7นางสาว เรณุกา หัสภาคย์ปวส.
8นางสาว นลิน อินทอาษาปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

การสร้างระบบจัดการข้อมูลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะสั้น มีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อออกแบบและสร้างระบบประมวลผลฯ 2. เพื่อประเมินคุณภาพระบบประมวลผลฯ 3.เพื่อประเมินความพึงพอใจของระบบจัดการข้อมูลฯ โดยวิธีการดำเนินการศึกษาในการออกแบบและสร้างระบบ ได้นำขั้นตอนของวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Left Cycle : SDLC) 7 ขั้นตอนซึ่งผลการนำไปทดลองใช้โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน และโดยผู้ใช้ทั่วไป 35 คน พบว่าผลการประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก และการประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก และโดยภาพรวมผู้ใช้ทั่วไป ประเมินความพึงพอใจ อยู่ในระดับดีมาก เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ สรุปได้ว่าระบบสามารถนำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.สามารถลงทะเบียนการแข่งขัน บันทึกผลการแข่งขัน และประมวลผลเหรียญผ่านระบบออนไลน์
2.สามารถพิมพ์ข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง เช่น สรุปผลการแข่งขัน เหรียญ ไอดีการ์ด และเกียรติบัต
1.ได้ระบบจัดการข้อมูลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะสั้น
2. สามารถถ่ายโอนข้อมูลผลการแข่งขันที่ได้เป็นตัวแทนทุกรายการ
3. สามารถรองรับการแสดงผลได้ทุกหน้าจอ ในรูปแบบที่แตกต่างกัน
4. ติดตั้งโปรแกรมครั้งเดียวใช้งานได้ทุกอาชีวศึกษาจังหวัด