ผ้าพิมพ์ลายจากแม่พิมพ์กระดาษ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อลิสา เจริญสุขศิลปกรรม
2นางสาว ศิรัญญา มุสิกวรรณศิลปกรรม
3นางสาว ระวิวรรณ เฮ้งนุ้ยสามัญ
4นางสาว อรุณกมล จันทรสศิลปกรรม
5นางสาว รัชต์วรรณ อุศมาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อมรรัตน์ เพียรศิลป์ปวช.
2นางสาว ศิริวาริญ รักสารปวช.
3นาย ฐิรพงศ์ อ่วมคงปวช.
4นางสาว กันยารัตน์ แฮริสท์ปวช.
5นางสาว กชพร อุตสาหมงคลปวช.
6นาย กฤษฏา สีมาปวช.
7นาย จินดามาตร์ ตันกุลปวช.
8นางสาว ปรีชญา รักเถาว์ปวช.
9นางสาว ปนัทดา วรรณวิจิตรปวช.
10นางสาว เขมอัปสร ตันไทยปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

“ผ้าพิมพ์ลายจากแม่พิมพ์กระดาษ” เป็นการสร้างสรรค์ผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าพิมพ์ โดยใช้เทคนิคการพิมพ์ที่ใช้กระดาษเป็นตัวสร้างลวดลาย และใช้ศิลปะด้านลายไทยในการออกแบบลวดลาย รวมถึงการจัดวางลวดลายโดยใช้หลักองค์ประกอบศิลป์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงการใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการทำผ้าบาติก เพื่อให้ได้ซึ่งผ้าพิมพ์ลายที่มีลวดลายอ่อนช้อยสวยงาม ซึ่งเป็นการยกระดับผ้าพิมพ์ให้เป็นสินค้าสากลและคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผ้าพิมพ์ลายจากแม่พิมพ์ที่ทำด้วยกระดาษ ใช้ลวดลายที่มีเอกลักษณ์ความเป็นไทย โทนสีครามฟ้า ลวดลายที่ใช้แม่พิมพ์กระดาษมีริ้วเส้นสีลักษณะเหมือนภาพสะท้อนผิวน้ำ
1. ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากแม่พิมพ์กระดาษสามารถใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม
2. ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากแม่พิมพ์กระดาษสามารถใช้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย
3. สามารถต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์และสร้างอาชีพให้กับชุมชนได้