หมู่บ้านอัจฉริยะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง จริยา เอียบสกุลอุตสาหกรรม
2นางสาว สุภาวดี ธรรมดีอุตสาหกรรม
3นาย สมกิจ ตันศิริอุตสาหกรรม
4นาย สุชาครีย์ สิทธิอุตสาหกรรม
5นาย สมพร ขวัญใจอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สันติพงศ์ ฉิมผุดปวส.
2นาย ฤทธิรงค์ เดชพิชัยปวส.
3นาย อัครพงษ์ คงคุ้มปวส.
4นาย อธิวัฒน์ ฉวยสายปวส.
5นาย ณัฐพล ฟีสันเทียะปวส.
6นาย ภูวิศ ทุมทุมาปวส.

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

เพื่อสร้าง หาประสิทธิภาพ และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบหมู่บ้านอัจฉริยะ IoT ดำเนินการโดย ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง สร้างต้นแบบ ทดสอบประสิทธิภาพ และศึกษาความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบว่าผู้เชี่ยว เห็นด้วย กับโครงสร้าง การออกแบบ และง่ายต่อการใช้งาน ในการทดสอบหาประสิทธิภาพสามารถ ควบคุม การเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า ประตู่ ผ่านโทรศัพท์มือถือได้ ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจ ในระดับมากที่สุดโดยพึงพอใจมากที่สุด ด้านการ บำรุงรักษา ความปลอดภัย ความเหมาะสมของคุณภาพกับราคา และด้านความสะดวกในการใช้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ควบคุมการเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า ประตู่ ผ่านโทรศัพท์มือถือได้
1. เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและการดำเนินชีวิต
2. ช่วยประหยัดเวลามากขึ้น
3. ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน และสามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้
4. เพิ่มความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการทำงาน ทำให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำขึ้นได้
5. ควบคุมการทำงานด้วยบอร์ด Arduino สามารถควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
6. เมื่อมีสิ่งผิดปกติ สามารถแจ้งเหตุไปยังหน่วยรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านได้