มาการองข้าวพองทับทิมสยามไส้แยมกระเจี๊ยบเสริมวุ้นสาหร่ายผมนาง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย บัญชา พุทธวาศรีคหกรรม
2นาง เตือนตา แสงมณีคหกรรม
3นาง ดารินา เคี่ยมเค้าสามัญ
4นาย วีรเดช มณีพงษ์คหกรรม
5นางสาว อาทิตวรรณ ต่วนศิริสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ชุติมน มาเอียดปวช.
2นางสาว บงกช ประสิทธิ์ศรีวงศ์ปวช.
3นางสาว ช่อผกา ล้ำเลิศปวช.
4นางสาว อริสรา แก้วมณีปวช.
5นางสาว วรรณนิศา สรรพสังเกตุปวส.
6นางสาว ดรุณี แก้วพาหุรัตน์ปวส.
7นางสาว ธิดารัตน์ หลำเบ็ลสะปวส.
8นางสาว อรอุมา ชูเชิดปวส.
9นาย ภาณุสาร ปานแก้วปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์มาการองข้าวพองทับทิมสยามไส้แยมกระเจี๊ยบเสริมวุ้นสาหร่ายผมนางสมบัติทางกายภาพของข้าวพองทับทิมสยาม พบว่าข้าวที่ผ่านกระบวนการชุ่มน้ำ 3 ครั้ง มีปริมาณการพองตัวสูงที่สุด คือ 2.66 เท่าการใช้ข้าวพองทับทิมสยามการผลิตมาการองโดยใช้ปริมาณข้าวพองที่ปั่นจนละเอียด 80 100 และ 120 กรัมแล้วทดสอบทางประสาทสัมผัสด้วย Hedonic 9 scale ในด้านลักษณะปรากฏ กลิ่นหอม รสชาติ ความนุ่ม และ ความชอบโดยรวมพบว่าที่ปริมาณข้าวพอง100กรัมได้รับการยอมรับด้านประมาณสัมผัสจากผู้ทดสอบมากที่สุดการตรวจสอบคุณภาพทางเคมี และจุลินทรีย์ คุณสมบัติทางเคมี เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.523/2555

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้วัตถุดิบข้าวทับทับทิมสยามทดแทนการใช้ อัลมอลด์ มีคุณค่าทางโภชนาการจากข้าวทับทิมสยาม กระเจี๊ยบแดง และสาหร่ายผมนาง สามารถลดต้นทุนในการผลิต
มีประโยชน์การใช้ข้าวภายในประเทศให้สูงขึ้นองค์ความรู้ที่ได้สามารถเผยแพร่ให้กับภาคเอกชนหรือชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์ได้จริงโดยสามารถถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ชุมชน