ชุดโต๊ะหอยเชลล์อันดามัน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว นีรชา เศวตฤทธิกุลคหกรรม
2นาง วิไลวรรณ ตันกองโกยคหกรรม
3นาย สุชาติ ตันตระสกุลวงศ์สามัญ
4นาง พนา บัวจูมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย ณัฎฐ์วัฒน์ พุ่มนวลสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กัญญาวีร์ ศรีเพ็ชรสัยปวช.
2นาย ปฏิภาน พาลิพังปวช.
3นางสาว ศจี กาญจนชัยปวช.
4นางสาว ศิริลักษณ์ จันทร์สมมิตรปวช.
5นางสาว พรธิดา กรมวังก้อนปวช.
6นางสาว ชมพูนุช แซ่อ๋องปวช.
7นางสาว นุชนาถ ภูกลางปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษารูปแบบของผลิตภัณฑ์ชุดโต๊ะหอยเชลล์อันดามัน 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ชุดโต๊ะหอยเชลล์อันดามัน การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาออกแบบชุดโต๊ะหอยเชลล์อันดามัน โดยอาศัยความรู้พื้นฐานด้านศิลปะประดิษฐ์ การออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์และด้านงานช่างหล่อ แนวคิดในการผลิตชุดโต๊ะหอยเชลล์อันดามันเพื่อลดปริมาณเปลือกหอยเชลล์ ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว และสามารถใช้เปลือกหอยเชลล์หรือเปลือกหอยต่างๆ นำกลับมาใช้งานให้เกิดประโยชน์ สวยงาม และมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นชุดโต๊ะที่มีส่วนประกอบของ เปลือกหอยเชลล์ และเปลือกหอยต่างๆ และนำเรซิน เข้ามาเป็นส่วนประกอบในการหลอมให้เกิดเป็นแผ่นโต๊ะ แผ่นเก้าอี้ ที่มีความสวยงาม แข็งแรง และทนทาน
1.ใช้เป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการนั่งพักผ่อน หรือรับประทานอาหารว่าง ที่มีความสวยงาม
2.ถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น