เครื่องม้วนเหล็ก

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรไม่ได้นำใบยางพารามาใช้ประโยชน์ รู้จักนำมาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ใบยางก็จะมีคุณค่ามากมาย ในการนี้ ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ สิ่งประดิษฐ์ พานพระพุทธบูชาสำเร็จรูปจากใบยาง เพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์นำมาเป็นของขวัญ ของฝาก และของระลึก ในวันสำคัญต่างๆ ให้กับผู้ใหญ่หรือผู้ที่เราเคารพนับถือ และของสักการะ กราบไหว้บูชาที่ทรงคุณค่าได้เป็นอย่างดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

พานพระพุทธบูชาจากใบยาง มีลักษณะเด่นคือ เป็นงานหัตถศิลป์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ของการทำพานที่ใช้ใบยางพาราย้อมสีสัน พับขึ้นเป็นรูปทรงต่างๆ ประกอบกับการเย็บกลีบเป็นชั้นอย่างสวยงาม นำพระองค์ขนาดเล็กซึ่งประดิษฐานไว้บนพาน ใช้เป็นของขวัญ ของฝาก และของระลึก ในวันสำคัญต่างๆ ให้กับผู้ใหญ่หรือผู้ที่เราเคารพนับถือ และของสักการะ กราบไหว้บูชาที่ทรงคุณค่าได้เป็นอย่างดี
พัฒนาผลิตภัณฑ์งานหัตถศิลป์ให้มีความเป็นเอกลักษณ์ โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติให้เกิดประโยชน์
และพัฒนางานหัตถศิลป์ให้เป็นสินค้าใหม่ในท้องตลาดที่ได้จากวัสดุธรรมชาติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว วัชราภรณ์ สมบูรณ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง วารุณี สุนุไตรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว ชนชนก สัทธยาสัยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว ปิยะดา หงษ์เจริญสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ภานุวรรณ สินธุปวช.
2นางสาว วรรณษา ศรแก้วปวช.
3นางสาว เบญญาภา อินทโชติปวช.
4นางสาว สุวรรญา เกิดนิยมปวช.
5นางสาว อนัญพร อายุยืนปวช.
6นางสาว อมรรัตน์ เรืองขจิตรปวช.
7นางสาว จารุวรรณ ผากำเนิดปวช.
8นางสาว ศิวลี เกษีปวช.
9นางสาว ขวัญจิรา พรานจรปวช.
10นางสาว วรลักษณ์ เช้ากระโทกปวช.