ซีเรียลบาร์ธัญพืช

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง รักชนก คิดคำนวนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นาย ศราวุธ สินพิพัฒนาวงศ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3นางสาว อรพรรณ์ แก้วกันหาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศตวรรษ เสวตรวงศ์ปวส.
2นาย ร่มธรรม พานกระดึงปวส.
3นาย สิริวัฒน์ ม่วงนนทศรีปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1) เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นการจัดระเบียบยานพาหนะภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย เพื่อตรวจสอบการจอดรถจักรยานยนต์ของบุคลากร นักเรียน นักศึกษาให้มีความเหมาะสม 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้แอพพลิเคชั่นการจัดระเบียบยานพาหนะภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ตรวจสอบการระเบียบการจอดยานพาหนะนักเรียนนักศึกษา ทางคณะผู้วิจัยได้ทำการเลือกสุ่มแบบเจาะจง โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นคณะครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย จำนวน 30 คน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นการจัดระเบียบยานพาหนะภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย สรุปได้ว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.27 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. = 0.64)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถนำมาใช้ในการจัดระเบียบยานพาหนะภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยได้ ทำให้สะดวก และรวดเร็วในการจัดระเบียบ งานปกครอง สามารถนำไปใช้ในการควบคุม ดูแล ความเป็นระเบียบของนักเรียน นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงในการสร้างสรรค์ผลงาน
2. นักเรียน นักศึกษา คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็น และสามารถทำงานวิจัยได้