ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานชีวมวลโดยการพาความร้อนแบบบังคับ

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

การประกอบอาชีพในการทำข้าวพองขาย และเนื่องจากบริเวณภาคใต้มีฝนตกชุกตลอดปีทำให้เกิดปัญหาการเกิดเชื้อราที่ขนมข้าวพอง จำเป็นต้องทิ้งทั้งชุดที่ผลิต สูญเสียกำไรเป็นจำนวนมาก รายได้ลดลง และต้องทำขึ้นใหม่ซึ่งต้องอาศัยแสงแดดอีก 3 วัน จากสภาพปัญหาดังกล่าวจึงคิดประดิษฐ์ตู้อบที่สามารถลดระยะเวลาในการอบให้เหลือแค่ไม่เกิน 8 ชั่วโมง และสามารถอบได้ในช่วงเวลาที่ฝนตกหรือไม่มีแสงแดด เพื่อช่วยให้ชุมชนมีรายได้จากการทำขนมข้าวพออย่างสม่ำเสมอและลดระยะเวลาในกระบวนการตากแห้งขนมข้าวพองของชุมชน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นผลงานที่ช่วยในการอบแห้งด้วยการตากจากแสงอาทิตย์
1) ผู้ประกอบการ ชุมชนสามารถลดเวลาการอบแห้งผลิตผลอาหาร พืชสมุนไพรจากตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานชีวมวลโดยการพาความร้อนแบบบังคับแห้งเร็วขึ้นกว่าเดิม
2) ผู้ประกอบการ ชุมชนสามารถเพิ่มรายได้จากการอบแห้ง เพราะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตจากการลดเวลาในการอบแห้ง
3) ผู้ประกอบการ ชุมชน สามารถอบแห้งได้ในเวลากลางคืนหรือเวลาฝนตกด้วยพลังงานชีวมวล

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จิระพงศ์ อ่อนหนูอุตสาหกรรม
2นาย ธวัชไชย ลิ้มสุวรรณอุตสาหกรรม
3นาย เกียรติศักดิ์ เส้งพัฒน์อุตสาหกรรม
4นาย ชูแมน เผือกเดชอุตสาหกรรม
5นาย ชาญชัย แฮวอูอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พิพัฒน์ นามหิรัญปวช.
2นาย จิรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ปวส.
3นาย นนทกร วัฒนโยธินปวส.