กระถางต้นไม้รักษ์น้ำรักษ์โลก

วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ปัจจัยที่จะทำให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วอย่างหนึ่งคือ“น้ำ”หน้าที่ของน้ำสำหรับพืช คือลำเลียงธาตุอาหารที่จำเป็นในการเจริญเติบโตไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของพืช หากพืชขาดน้ำหรือมีน้ำไม่เพียงพอก็จะทำให้ต้นพืชเจริญเติบโตได้ไม่ดีเท่าที่ควรหรือแห้งเหี่ยวตายได้เลยทีเดียว ในการให้น้ำแก่ต้นพืชก็ต้องให้อย่างพอดีไม่มากหรือน้อยเกินไป หากให้น้ำมากเกินความจำเป็นก็จะทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรน้ำโดยเปล่าประโยชน์ ซึ่ง“น้ำ”เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดรวมถึงพืช ปัจจุบันโลกประสบปัญหาความเสี่ยงที่เกี่ยวกับน้ำ หากเรายังคงใช้น้ำอย่างไม่รักษา ไม่เห็นคุณค่า อนาคตข้างหน้าอีกไม่นานนักเราคงไม่มีน้ำสะอาดเพียงพอไว้ใช้อีกต่อไป คณะผู้จัดทำโครงการจึงประดิษฐ์ “กระถางต้นไม้รักษ์น้ำรักษ์โลก” ซึ่งเป็นอุปกรณ์ควบคุมการให้น้ำของพืช ที่สามารถนำน้ำส่วนที่เกินความจำเป็นมาหมุนเวียนใช้งานได้อีกโดยไม่ปล่อยทิ้งไปอย่างเปล่าประโยชน์ มีการทำงานของอุปกรณ์ตรวจสอบปริมาณน้ำในดินโดยดูจากสภาพความชื้นของดินที่เหมาะสมสำหรับต้นพืช สามารถควบคุมการให้น้ำได้แบบอัตโนมัติและผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เป็นอุปกรณ์ควบคุมการให้น้ำของพืช และสามารถนำน้ำมาหมุนเวียนใช้งานได้อีก
2. มีการทำงานของอุปกรณ์ตรวจสอบปริมาณน้ำในดิน โดยดูจากสภาพความชื้นของดินที่เหมาะสมสำหรับต้นพืช
3. สามารถควบคุมการให้น้ำได้ด้วยมือและผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Watering Device By Internet)
กระถางต้นไม้รักษ์น้ำรักโลก สามารถตอบโจทย์คนทำงานในตัวเมืองใหญ่ที่ต้องทำงานแข่งขันกับเวลาได้รับความสะดวกสบายที่คุ้มกับเวลาที่เสียไป และเกษตรกรสามารถปรับใช้ในงานเกษตรกรรม พัฒนาอาชีพให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กนกกร นิมิตรอุตสาหกรรม
2นาย วีระพงษ์ จันทร์ไพศรีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สิทธิพร เอ็มประโคนปวส.
2นาย สหรัฐ แก้วบำรุงปวส.