รถเข็นช่วยเคลื่อนย้ายคิ้วถนน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย มนตรี ปรีชาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สราวุฒิ พรหมเดชปวช.
2นาย พีระพัฒน์ สุขศรีใสปวช.
3นาย วิทยา รักษาศรีปวช.
4นางสาว จินตนา พัฒศรีเรืองปวช.
5นาย ขจรศักดิ์ มีแก้วปวส.
6นาย เอนก โชติกุลปวส.
7นางสาว นันทิดา ขำเจริญปวส.
8นาย ธนวรรษ ไตรสุนทรปวส.

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องการสร้างและศึกษาประสิทธิภาพรถเข็นช่วยเคลื่อนย้ายคิ้วถนน มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อสร้างรถเข็นช่วยเคลื่อนย้ายคิ้วถนน 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของรถเข็นช่วยเคลื่อนย้ายคิ้วถนน 3) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างหลังทดลองใช้รถเข็นช่วยเคลื่อนย้ายคิ้วถนน ผลการวิจัยพบว่ารถเข็นช่วยเคลื่อนย้ายคิ้วถนนที่สร้างขึ้นสามารถเคลื่อนย้ายคิ้วถนนได้อย่างอิสระตามความต้องการ ทำงานรวดเร็ว ประหยัดเวลา และแม่นยำระดับมืออาชีพกลุ่มตัวอย่างผู้ทดลองใช้ มีระดับความพึงพอใจต่อรถเข็นช่วยเคลื่อนย้ายคิ้วถนน อยู่ในระดับสูงมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

รถเข็นช่วยเคลื่อนย้ายคิ้วถนน มีความสะดวกและประหยัดเวลาในการใช้งานสามารถปรับมุมได้อย่างอิสระ และมีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา สะดวก สามารถเคื่อนย้ายคิ้วถนนได้ 2 ขนาด มีตัวปรับขนาดของตัวจับยึดคิ้วถนนและให้วางในตำแหน่งที่ต้องการได้แม่นยำระดับมืออาชีพ
ช่วยเคลื่อนย้ายคิ้วถนน