อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ธนพร แหวนนิลศิลปกรรม
2นางสาว สุนทรี คนการอุตสาหกรรมสิ่งทอ
3นางสาว บุศรินทร์ บุญก่อพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว มาลัยพร สายชุมดีสามัญ
5นางสาว ปรียา แขมโค้งศิลปกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ธรัญญา ยุทธนานุกูลปวช.
2นางสาว ศศิพิมพ์ พูลศรีปวช.
3นางสาว อุไรวรรณ ลายประดิษฐ์ปวช.
4นาย นพดล พวงทองปวช.
5นางสาว ศรุตญา สมออ่อนปวช.
6นางสาว อนงลักษณ์ พาลีปวช.
7นางสาว กานต์ทิตา กุลดิลกปวช.

ประเภท :

บทคัดย่อ

การสร้างสรรค์งานหัตถกรรมในปัจจุบันกำลังได้รับความสนใจต่อกลุ่มผู้บริโภคต่างๆ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ การสร้างสรรค์งานหัตถกรรมโดยเฉพาะงานเครื่องไม้เป็นที่นิยมอย่างหนึ่ง ผู้วิจัยได้เล็งเห็นประโยชน์ในการนำเอาทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด มาใช้ให้คุ้มค่า เกิดเป็นผลงานใหม่ๆ โดยนำผลิตภัณฑ์ภาพจิตรกรรมสื่อผสมบนงานไม้ จากเศษไม้เก่าเพื่อเพิ่มมูลค่าและลดปริมาณการใช้ไม้ การนำเศษวัสดุที่เหลือใช้มาสร้างให้เกิดประโยชน์ สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ภาพแขวน ด้วยเทคนิคทางศิลปะเป็นผลงานจิตรกรรมสื่อผสม ร่วมกับวัสดุที่เหลือใช้ประเภทเศษผ้านำมาปะติดลงบนวัสดุเป็นผลงานประติมากรรมนูนต่ำ ทำให้ผลงานมีความแปลกใหม่และมีความน่าสนใจในชิ้นงาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อการประดับตกแต่ง ความสวยงามให้กับอาคาร สถานที่ ซึ่งทรงคุณค่าทางความงามและเทคนิควิธีการนำเสนอภาพผ่านผลงานศิลปะที่น่าสนใจ
ภาพแขวนประดับตกแต่งสถานที่ บ้าน อาคาร จัดบรรยากาศห้องต่างๆให้มีความสวยงามพร้อมประโยชน์การใช้งานให้มีความน่าสนใจ