เครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยแม่เหล็กถาวร

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย มนตรี ปรีชาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุรชิต สุขสวัสดิ์ปวช.
2นาย อภิรักษ์ กิมเสาร์ปวช.
3นาย ศุภชัย มากรักษ์ปวช.
4นางสาว อมรรัตน์ สุวรรณมณีปวช.
5นาย อเนก โชติกุลปวช.
6นางสาว จินตนา พัฒศรีเรืองปวช.
7นาย ขจรศักดิ์ มีแก้วปวส.
8นางสาว นันทิดา ขำเจริญปวส.

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องการสร้างและศึกษาประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยแม่เหล็กถาวร มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยแม่เหล็กถาวร 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยแม่เหล็กถาวร 3) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างหลังทดลองเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยแม่เหล็กถาวร ผลการวิจัยพบว่า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยแม่เหล็กถาวร ที่สร้างขึ้นสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ระดับแรงดันคงที่ การทำงานมีความต่อเนื่อง กลุ่มตัวอย่างผู้ทดลองเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยแม่เหล็กถาวร มีระดับความพึงพอใจต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยแม่เหล็กถาวร อยู่ในระดับสูงมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยแม่เหล็กถาวร ที่สร้างขึ้นสามารถผลิตแรงดดันไฟฟ้า 220 โวลท์ ให้มีระดับแรงดันคงที่มีความต่อเนื่องสามารถผลิตแรงดันไฟฟ้าเพียงพอสำหรับใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน อาศัยหลักการของแม่เหล็กถาวร โดยมีกำลังผลิต 2 กิโลวัตต์
ผลิตแรงดันไฟฟ้าเพียงพอสำหรับใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน