กระเป๋าจากผ้าขาวม้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย มนตรี ปรีชาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศักดิ์นรินทร์ บุญพัฒน์ปวช.
2นาย ภัทรนทัย หนูจันทร์แก้วปวช.
3นาย ธีรพัฒน์ สโมสรปวช.
4นางสาว อมรรัตน์ สุวรรณมณีปวช.
5นาย อเนก โชติกุลปวช.
6นาย ขจรศักดิ์ มีแก้วปวส.
7นางสาว นันธิดา ขำเจริญปวส.
8นางสาว นิรัชพร สีหามาตย์ปวส.
9นาย ธนวรรษ ไตรสุนทรปวส.

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องการสร้างและศึกษาประสิทธิภาพอุปกรณ์ช่วยย้ำดอกรีเวท มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อสร้างอุปกรณ์ช่วยย้ำดอกรีเวท 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ช่วยย้ำดอกรีเวท 3) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างหลังทดลองใช้อุปกรณ์ช่วยย้ำดอกรีเวท ผลการวิจัยพบว่าอุปกรณ์ช่วยย้ำดอกรีเวท ที่สร้างขึ้นสามารถย้ำดอกรีเวท ทำงานรวดเร็ว ประหยัดเวลา และแม่นยำระดับมืออาชีพ กลุ่มตัวอย่างผู้ทดลองใช้ มีระดับความพึงพอใจต่ออุปกรณ์ช่วยย้ำดอกรีเวท อยู่ในระดับสูงมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์ช่วยย้ำดอกรีเวท ที่สร้างขึ้นมีส่วนประกอบ 2 ส่วน ใช้ย้ำดอกรีเวท ได้ 4 ขนาด
มีตัวปรับขนาดการย้ำดอกรีเวท มีความสะดวกและประหยัดเวลาในการใช้งาน สามารถใช้งานได้ง่ายแม้ว่าผู้ใช้ไม่มีทักษะทางช่างก็ตาม
ช่วยย้ำดอกรีเวท