ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สัมฤทธิ์ ทองพัฒน์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง อรอนงค์ แซ่ลิ่มพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย ณัฐวุฒิ โมฆรัตน์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนกร พุฒเอี้ยวปวช.
2นาย วรัศนันท์ เซี่ยงฉินปวช.
3นางสาว แพรวพรรณ เพชรสุวรรณปวช.
4นาย วรวิทย์ อ๋องสกุลปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 มีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อออกแบบและสร้างระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2. เพื่อประเมินคุณภาพระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 3.เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ การออกแบบและการสร้างระบบได้นำขั้นตอนของวงจรพัฒนาระบบ SDLC มี 7 ขั้นตอน 1)กำหนดปัญหา 2)วิเคราะห์ปัญหา 3)ออกแบบระบบ 4)พัฒนาระบบ 5)การพัฒนาระบบ 6)การจัดทำคู่มือการใช้งาน 7)การบำรุงรักษา ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 สามารถนำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.สามารถค้นหาข้อมูลโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพได้อย่างรวดเร็วผ่านระบบออนไลน์
2.สามารถตรวรจสอบความซ้ำซ้อนของโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพได้อย่างรวดเร็ว
3.สามารถสมัครสมาชิกและดาวน์โหลดไฟล์โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพได้
1. ได้ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
2. สามารถค้นหาข้อมูลโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพได้อย่างรวดเร็วผ่านระบบออนไลน์
3. สามารถตรวรจสอบความซ้ำซ้อนของโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพได้อย่างรวดเร็ว
4. สามารถสมัครสมาชิกและดาวน์โหลดไฟล์โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพได้