เครื่องจำหน่ายผ้าอัดเม็ดอเนกประสงค์ผ่านระบบ QR Code

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

แนวคิดเรื่องสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ว่าด้วยความสำคัญของเงินสดจะลดลง ระบบการชำระเงิน ของโลกได้การมุ่งไปใช้ e-Payment แทนเงินสดกันมากขึ้น QR Code จะเป็นเครื่องมือยกระดับและผลักดัน ประเทศเข้าสู่สังคมไร้เงินสดเหมือนหลาย ประเทศชั้นนำทั่วโลกจากแนวคิด เรื่องสังคมไร้เงินสดนั้นสามารถ นำมาประยุกต์เข้ากับธุรกิจขายสินค้าอัตโนมัติ ซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว สำหรับผ้าอัด เม็ดเอนกประสงค์ สามารถตอบโจทย์ลูกค้าชอบสะดวก แต่ในปัจจุบัน ยังไม่มีเครื่องจำหน่ายที่เป็นระบบอัตโนมัติ จากปัญหาดังกล่าว จึงเกิดแนวความคิดในการพัฒนา เครื่องจำหน่ายผ้าอัดเม็ดเอนก ประสงค์ ผ่านระบบ QR Code ขึ้นมาโดยอาศัยหลักการทำงานของโมดูล ESP-32 ทำหน้าที่เป็นหน่วยประมวลผลกลาง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สำหรับผู้ใช้บริการ จะใช้ระบบ QR Code ในการซื้อสินค้า ทำให้สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องกังวล เรื่องจำนวน เหรียญไม่ เพียงพอในการซื้อสินค้า มีเพียงสมาร์ทโฟน ก็สามารถซื้อสินค้าได้ และสามารถใช้ได้ กับทุกธนาคาร
อำนวยความสะดวกในการใช้งาน ลดต้นทุนในการประกอบกิจการธุรกิจ ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาเทคโนโลยี ระบบสมองกลฝังตัว สำหรับการประกอบกิจการธุรกิจ เพื่อรองรับการปฏิวัติ ยุค 4.0

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พีระพงษ์ จันเขียวอุตสาหกรรม
2นาย สุรเดช ศิริอุตสาหกรรม
3นาย วินัย จบเจนไพรอุตสาหกรรม
4นางสาว สุวิมล ชัยมงคลอุตสาหกรรม
5นางสาว กัลยา สุนทราจารย์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว เสาวรส แก้วประดับปวช.
2นาย ธารทอง อึ้งชัยวงษ์ปวช.
3นางสาว รากิณี ยาเดฟปวช.
4นาย ภาณุพงษ์ นพวันปวส.
5นาย ฉัตรชัย เทพธีระชัยปวส.
6นาย จักรพันธ์ แก้วประยูรปวส.
7นาย ยศนันท์ ชินารักษ์ปวส.
8นาย สุรชัช ขุนแสนปวส.