ลูกประคบสมุนไพร

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว วรรณิภา นิลวรรณพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง จิตตรา วงศ์วรานุรักษ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง ศรีไพร ภาราทองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย สามารถ เนียมมุณีสามัญ
5นางสาว ปาณิสรา สังข์ศรีเพชรสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1Miss นุชวรา กล่อมทองปวช.
2Miss ประภัสสร วงศ์วิเชียรปวช.
3Miss ปิ่นชนก สังขโชติปวช.
4Miss ปิ่นนภา พรมทองปวช.
5Miss ปนิตา คงจูดปวส.
6Miss ศิริวรรณ นัทธิวัฒน์ปวส.
7Miss ศศิธร นัทธิวัฒน์ปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสูตรที่เหมาะสมในการผลิตลูกประคบสมุนไพร เพื่อเปรียบเทียบอาการก่อนและหลังรับบริการของผู้ใช้ ลูกประคบสมุนไพร ผลการศึกษาพบว่า สูตรที่เหมาะสมในการผลิตลูกประคบสมุนไพร คือ ผิวมะกรูด 20 กรัม ตะไคร้ 15 กรัม ไพล 13 กรัม ใบชุมเห็ดเทศ 10 กรัม เกลือ 3 กรัม พิมเสน 2 กรัม และการบูร 2 กรัม เมื่อนำลูกประคบสมุนไพรสูตรที่เหมาะสมไปทดลองกับผู้ใช้ผลการวิจัยพบว่า ด้านกลิ่นของลูกประคบมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือด้านรูปลักษณ์ของลูกประคบสมุนไพร และน้อยที่สุดคือขนาดของลูกประคบสมุนไพร

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำสมุนไพรหลายชนิดมาผ่านกระบวนการตามขั้นตอนการผลิต โดยห่อผ้าปิดสนิทในรูปทรงต่าง ๆ ภายในบรรจุด้วยสมุนไพรรวมกันแล้วมัดให้แน่น มีกลิ่นหอมของน้ำมันหอมระเหยของสมุนไพร ช่วยในการรักษาอาการต่าง ๆ
1. ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ แก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายจากการที่ได้สูดดมกลิ่นยาสมุนไพร
2. การรักษาโรคทางผิวหนังในกลุ่มอาการคัน การไหลเวียนของเลือด