การควบคุมการเปิด-ปิดน้ำ บนแอพพลิเคชั่นของระบบปฏิบัติการ Android

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

การประกอบอาชีพทางการเกษตร ต้นไม้หรือพืชต่างๆ ต้องการน้ำสำหรับการเจริญเติมโต ซึ่งการเจริญเติบโตนันจะต้องมีการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี หากพืชขาดการดูแลเอาใจใส่จากเกษตรกรก็จะทำให้พืชตายหรือเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ อาจจะส่งผลเสียต่อผลผลิตที่จะได้รับ ผลผลิตไม่ตรงเป้าหมายที่ต้องการ คณะผู้จัดทำจึงนำวิธีการทางเทคโนโลยีมาปรับใช้ โดยการสร้างเครื่องควบคุมการเปิด ปิด น้ำ บนแอพพลิเคชั่นของระบบปฏิบัติการ Android ซึ่งสามารถสั่งการควบคุมผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือนอกสถานที่ปลูกต้นไม้ เราก็สามารถควบคุมการเปิด ปิด น้ำได้ ทำให้ลดการสิ้นเปลืองพลังาน และยังช่วยเพิ่มความสะดวกให้เกษตรกรได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถควบคุมการเปิด ปิดน้ำ ได้ในระยะไกลผ่านสมาร์ทโฟน ระบบบปฏิบัติการ Android
1. ทำให้ผู้สร้างมีความชำนาญในการใช้โปรแกรมมากขึน
2. ทำให้เป็นแนวทางในการนำความรู้ไปใ้ช้ในงานอาชีพในอนาคต
3. ทำให้สามารถควบคุมการรดน้ำผักได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น
4. ช่วยให้เกษตรกรควบคุมการรดน้ำที่มีปริมาณเหมาะสมกับพืชผัก
5. ทำให้เกษตรกรบิรหารเวลาในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง บุษกร คำเปลวพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว อุไรวรรณ มีแสงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย วินัย วงษ์กล่อมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว เสาวคนธ์ ราษฏร์อาศัยปวส.
2นางสาว อังคณา แล่กูดปวส.
3นาย นนทเสน รัตนยะนนท์ปวส.
4นาย ภวัต กล้าผจญปวส.
5นาย รัฐศาสตร์ เกิดสวัสดิ์ปวส.