แอพพลิเคชั่นทำแบบทดสอบบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านความบันเทิง ไม่เว้นแม้แต่ด้านการศึกษา ก็เข้ามามีบทบาทอย่างเห็นได้ชัด ในเรื่องของการศึกษาทางไกล ก่อให้เกิดแนวคิดที่จะพัฒนาแอพพลิเคชั่นแบบทดสอบ เพื่อลดปัญหาในการเรียน และข้อจำกัดบางประการที่เป็นอุปสรรค และช่วยเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึง ส่งเสริมการทบทวนบทเรียนนอกห้องเรียน นับว่าเป็นการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่จะนำไปเผยแพร่ในรูปแบบของแอพพลิเคชั่นบนมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจได้เข้ามาวัดความรู้และเป็นแนวทางแก่ครูผู้สอนนำไปปรับใช้กับรายวิชาอื่น ๆ ต่อไป ซึ่งในการพัฒนาวิจัยครั้งนี้ได้นำรายวิชา โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล (2204-2008) นำมาเป็นกรณีศึกษา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

แอพพลิเคชั่นทำแบบทดสอบบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เป็นการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนในรายวิชาโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล (2204-2008) ที่ได้นำมาเป็นกรณีศึกษา ลดปัญหาในการเรียน และการเข้าถึงข้อมูล สร้างความน่าสนใจให้กับสื่อการเรียนรู้เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนให้เกิดการทบทวนหลังเลิกเรียน โดยที่ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องพกหนังสือจำนวนมาก เพียงผู้เรียนลงทะเบียนและเริ่มทำแบบทดสอบผู้เรียนจะได้พบกับข้อสอบที่หลากหลาย ที่แอพพลิเคชั่นจะทำการสุ่มมาให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ ได้ทุกที่ ทุกเวลา และสามารถนำไปใช้ได้กับทุกรายวิชาที่ผู้สอนเห็นว่าเหมาะสม
ผู้ที่สนใจสามารถทดสอบความรู้ของตนเองได้ตลอดเวลา ทุกสถานที่ และเป็นตัวช่วยในการทบทวนความรู้อีกด้วย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง บุษกร คำเปลวพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย วินัย วงษ์กล่อมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว อุไรวรรณ มีแสงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว โสรดา จันทรชิดปวช.
2นางสาว สุธิดา เจียดชาดปวช.
3นางสาว ปาณัสมา สมใจปวช.
4นางสาว ธนวรรณ เกิดเปี่ยมปวช.
5นาย อานนท์ อ้นทองปวส.