แอพพลิเคชั่นทำแบบทดสอบบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เช้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของเรามาก โดยเทคโนโลยีเหล่านี้ คือสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่มาพร้อมกับความสามารถพิเศษที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อนตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน ทั้งด้านการติดต่อสื่อสารความบันเทิง รวมทั้งด้านการศึกษา ดังน้้นผู้จัดทำจึงได้จัดทำแอพพลิเคชั่นแบบทดสอบในการรายวิชาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (2204-2008) โดยนำมาเผยแพร่เป็นแอพพลิเคชั่นทำข้อสอบให้แก่นักเรียน ที่สนใจรายวิชานี้ได้เข้ามาวัดความรู้และเป็นแนวทางแก่ครูผู้สอนรายวิชานำไปปรับใช้กับรายวิชาอื่นๆ ต่อไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผู้ที่สนใจสามารถทดสอบความรู้ของตนเองได้ตลอดเวลา ทุกสถานที่ และเป็นตัวช่วยในการทบทวนความรู้อีกด้วย
1.ทำให้ผู้สร้างแอพพลิเคชั่น มีประสบการณ์ในการสร้างแอพพลิเคชั่นบนรระบบปฏิบัติการ Android

2. ทำให้ผู้สร้างแอพพลิเคชั่น นำแนวทางในการสร้างแอพพลิกคชั่นมาสร้างรายได้และประกอบอาชีพในอนาคตได้

3. ผู้ใช้ได้รับความรู้จากการทำแบบทดสอบที่หลากหลาย

4.. ครูผ้สอนในรารยวิชาอื่นๆ สามารถนำไปปรับใช้ได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง บุษกร คำเปลวพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย วินัย วงษ์กล่อมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว อุไรวรรณ มีแสงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว โสรดา จันทรชิดปวช.
2นางสาว สุธิดา เจียดชาดปวช.
3นางสาว ปาณัสมา สมใจปวช.
4นางสาว ธนวรรณ เกิดเปี่ยมปวช.
5นาย อานนท์ อ้นทองปวส.